Sulechów , Lubuskie

Obiekt | 1 888 214 zł | 2 356,93 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Marcin Ratyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-09-2019 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Świebodzinie Sala numer 1, ul. Park Chopina 3, 66-200 Świebodzin, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Kamienna 23, 66-100 Sulechów, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG2S/00001392/7.
Opis nieruchomości:
działki gruntu w uytkowaniu wieczystym nr 429/2 i 429/3 o łącznej pow. 0,9424 ha, zabudowane budynkiem administracyjnym o Pu 2.356,93m2, halą produkcyjną o Pu 1.248,31m2, budynkiem produkcyjnym o Pu 674,20m2, kotłownią o Pu 168,93m2, budynkiem łącznika o pow. zabudowy 96m2, budynkiem warsztatowo - magazynowym o Pu 468,19m2, dwoma obiektami garażowo - magazynowymi o Pu 25,87m2 oraz 32,63m2. Część nieruchomości budynku głównego administracyjnego (parter, I piętro o pow. 1640m2 i 6 pomieszczeń biurowych II piętra o Pu 88m2) oraz kotłowni o pow. 80m2, objęta jest umową najmu z datą pewną zawartą między dłużnikiem, a najemcą "DIANA - STYL" Sp. z o.o. Sulechów, na czas ściśle określony od 20-08-2009r. - 20-08-2025r, co nie zostało ujawnione w księdze wieczystej. *) Wylicytowana cena będzie stanowiła kwotę brutto zawierającą podatek VAT 23%.

Suma oszacowania wynosi 2 832 321,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 888 214,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 283 232,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 07 1020 5402 0000 0602 0119 9918.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie mieszczącym się pod adresem: Park Chopina 3, Świebodzin, 66-200 Świebodzin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Image things

Nowa Sól , Lubuskie

181 425 zł | 3 pokoje | 67,03 m2 | 1 piętro

  • cena: 181 425 zł
  • 2 707 za m2
Image things

Gorzów Wielkopolski , Lubuskie

53 000 zł | Kawalerka | 26,60 m2 | 2 piętro

  • cena: 53 000 zł
  • 1 992 za m2
Image things

Żagań , Lubuskie

139 000 zł | 3 pokoje | 73,60 m2

  • cena: 139 000 zł
  • 1 889 za m2