Żary , Lubuskie

Mieszkanie | 33 333 zł | Kawalerka | 63,10 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Żarach


Michał Kupny


Kancelaria Komornicza, Pocztowa 3, Żary, 68-200 Żary


tel. 68 374 96 79 / fax. 68 374 96 79


www.zary2.komornik.pl


Sygnatura: KM 1762/15


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJLICYTACJI NIERUCHOMOŚCI   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Michał Kupny  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-09-2019 o godz. 12:00w budynku Sądu Rejonowego w Żarach z siedzibą przy Spokojna 20/ , 68-200 Żary, pokój 120,  odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Szklarska 37/1, 68-200 Żary, dla którego SĄD REJONOWY ŻARY V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1R/00040011/0.[ lokal mieszkalny nr 1 położony na I kondygnacji /parter/ w budynku mieszkalnym 5-lokalowym nr 37 w Żarach, ul. Szklarska, składający się z jednego pokoju /obecnie przegrodzonego prowizorycznie na dwie części/, kuchni i łazienki /pierwotnie jednego pokoju i kuchni/ o łącznej powierzchni użytkowej 34,90 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym stanowiącym komórkę o powierzchni 28,20 m2 w budynku gospodarczym.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny nr 1 składający się z jednego pokoju /obecnie przegrodzonego prowizorycznie na dwie części/, kuchni i łazienki /pierwotnie jednego pokoju i kuchni/ o łącznej powierzchni użytkowej 34,90 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym stanowiącym komórkę o powierzchni 28,20 m2 w budynku gospodarczym; do lokalu przynależy udział związany z własnością lokalu wynoszący 16/100 we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego ewidencyjnie jako działka nr 453
Suma oszacowania wynosi 50 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3sumy oszacowania i wynosi 33 333,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 000,00 zł. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na konto komornika w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Żarach  nr  45 10205460 0000 5102 0005 9212. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.


Zgodnie z przepisem 976 parag.1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Operaty szacunkowe oraz protokoły opisu i oszacowania tych nieruchomości wraz z wypisem z ewidencji gruntów i mapką z akt egzekucyjnych znajdują się do wglądu  w aktach  Sądu Rejonowego w Żarach Wydział I Cywilny i kancelarii komornika. Nieruchomości tą można oglądać na dwa tygodnie przed dniem licytacji.


Komornik Sądowy


Michał Kupny


Image things

Żary , Lubuskie

287 000 zł | 136,20 m2

  • cena: 287 000 zł
  • 2 107 za m2
Image things

Żary , Lubuskie

154 000 zł | 2 pokoje | 43,90 m2 | 3 piętro

  • cena: 154 000 zł
  • 3 508 za m2
Image things

Żary , Lubuskie

30 000 zł | 20,70 m2

  • cena: 30 000 zł
  • 1 449 za m2