Żagań , Lubuskie

Mieszkanie | 62 880 zł | Kawalerka | 31,80 m2 | 4 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu


Piotr Szymański


Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 1, Żagań, 68-100 Żagań


tel. 684775170 / fax. 684775175


Sygnatura: KMP 86/10


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Piotr Szymański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-09-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu z siedzibą przy Szprotawska 4, 68-100 Żagań, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy DŁUGA 1A/21, 68-100 ŻAGAŃ, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1G/00038507/7.


Suma oszacowania wynosi 83 840,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 62 880,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 384,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 18102054020000080203887395.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Żaganiu mieszczącym się pod adresem: Szprotawska 4, Żagań, 68-100 Żagań.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Piotr SzymańskiImage things

Żagań , Lubuskie

89 000 zł | 2 pokoje | 48,00 m2

  • cena: 89 000 zł
  • 1 854 za m2
Image things

Żagań , Lubuskie

139 000 zł | 3 pokoje | 73,60 m2

  • cena: 139 000 zł
  • 1 889 za m2
Image things

Żagań , Lubuskie

130 823 zł | 3 pokoje | 71,42 m2 | Parter

  • cena: 130 823 zł
  • 1 832 za m2