Ropczyce , Podkarpackie

Mieszkanie | 83 576 zł | Kawalerka | 35,07 m2 | 2 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 83 576 zł
 • Miasto: Ropczyce
 • Powierzchnia: 35,07 m2
 • Województwo: Podkarpackie
 • Cena za m2: 2 383 zł
 • Ulica: Grunwaldzka 1
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 16 715 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 39294X92026551
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-07 - Co to znaczy?

Opis

PIERWSZY PRZE T AR G US TNY NIEOGR ANICZONY
na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Ropczycach
stanowiącego własność Gminy Ropczyce,
wraz ze sprzedażą ułamkowych części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz gruntu na którym znajduje się budynek mieszkalny wielolokalowy, w którym mieści się lokal
 Obręb ewidencyjny: Ropczyce.
 Nr działki wg ewidencji gruntów: 1096/1.
 Powierzchnia ogólna działki: 574 m2
.
 Nr księgi wieczystej: RZ1R/00008294/3.
 Nr lokalu: 9 przy ul. Grunwaldzkiej 1.
 Powierzchnia ogólna lokalu: 35,07 m2
.
 Udział w cz. wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 3507/167056 części.
 CENA WYWOŁAWCZA: 83.576,00 zł(słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć złotych i zero groszy)
 Wysokość wadium wynosi 16.715,20 zł
 Minimalna wysokość postąpienia wynosi 840,00 zł
 Termin przetargu: 11-09-2019r. (tj. środa) o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Ropczycach, ul.Krisego 1, II piętro, pokój nr 207.
 OPIS NIERUCHOMOŚCI
 Grunt zabudowany budynkiem wielolokalowym, wybudowany w 1975 roku, trzykondygnacyjny, podpiwniczony, zbudowany w technologii tradycyjnej, elewacja z tynku, z zewnątrz ocieplony styropianem. Budynek w średnim stanie technicznym, wskazane wykonanie bieżących remontów i napraw. Mikro siedlisko bardzo korzystne ze względu na bliską odległość od centrum miasta oraz dobrą dostępność do dróg publicznych. Lokal - numer 9, o powierzchni użytkowej 35,07 m2 , znajduje się na II piętrze budynku, standard niski, ślady
zużycia technicznego i funkcjonalnego powodują, że mieszkanie nadaje się do generalnego remontu. Lokal składa się z pokoju, kuchni, łazienki z WC. Posadzki i ściany zniszczone. Okna plastikowe w dobrym stanie. Piwnica - o powierzchni 1,64 m2 , należy do części wspólnych budynku.
 PRZEZNACZENIE nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Kierunek w przeznaczeniu terenu w/w działki zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce to obszar predysponowany jest na cel usług publicznych i komercyjnych.
 Zmiana przeznaczenia lokalu wymaga uzyskania decyzji Burmistrza Ropczyc o warunkach zabudowy.  TERMIN do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabywaniu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami: wynosił 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i istniała możliwość złożenia go w okresie do dnia 26-07-2019 r.  INFORMACJA O PRZEZNACZENIU DO SPRZEDAŻY: Uchwała nr IV/40/18 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia
20.12.2018 r. Zarządzenie Burmistrza Ropczyc nr SO.0050.1.146.2019 z dnia 10.06.2019 r.  TERMIN ZAPŁATY CENY:
Cena sprzedaży lokalu: najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek Urzędu Miejskiego w Ropczycach.
 NIERUCHOMOŚĆ JEST WOLNA OD OBCIĄŻEŃ.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które: 1)wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości 20% ceny wywoławczej, najpóźniej w dniu 07-09-2019 r.(z oznaczeniem nieruchomości w dowodzie wpłaty) na konto Gminy Ropczyce numer 39 9171 0004
0000 8136 2000 0050 (Bank Spółdzielczy w Ropczycach);
2)przedłożą kopię dowodu wniesienia wadium;
 Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał - Nabywcę, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w razie nie stawienia się Nabywcy w miejscu i w terminie zawarcia umowy sprzedaży - bez usprawiedliwienia, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega
zwrotowi. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który nie został Nabywcą, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 Koszty związane z aktem notarialnym – umową nabycia pokrywa Nabywca.
 Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ropczycach pok.207 lub telefonicznie pod nr 17/ 2210561.
 Organizator przetargu może odwołać przetarg z uzasadnionych przyczyn.
 Przetarg może być unieważniony bez podania przyczyn.
 Oględziny lokalu możliwe w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w godzinach od 7.30 do 15.30.

Image things

Ropczyce , Podkarpackie

316 283 zł | 1,00 m2

 • cena: 316 283 zł
 • 316 283 za m2