Grzmiąca , Lubuskie

Obiekt | 22 810 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 22 810 zł
 • Miasto: Grzmiąca
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 22 810 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 2 300 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 39289X92014841
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-09 - Co to znaczy?

Opis

BURMISTRZ CYBINKI
OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż na własność działki, stanowiącej zasób Gminy Cybinka
Grzmiąca 16879/9
Przetarg odbędzie się w dniu 12 września 2019 roku o godz. 11° w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Cybince przy ulicy Szkolnej nr 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w kasie UM w Cybince lub na konto 54 8371 1022 5500 4343 2000 0040 w BS Rzepin Oddział Cybinka w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 09 września 2019 roku wymagana kwota znajdowała się na w/w koncie lub w kasie tut. Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestnika przetargu.
Działka o kształcie zbliżonym do wielokąta, ukształtowanie terenu płaskie, działka porośnięta trawą i chwastami oraz lasem sosnowym. Na działce znajdują się trzy studnie głębinowe nieczynne oraz nieczynna sieć wodociągowa fi-80. Teren działki częściowo ogrodzony siatką stalową na słupkach żelbetonowych. Na działce znajduje się część szopy drewnianej wybudowanej przez właściciela nieruchomości sąsiedniej, który został poinformowany o konieczności usunięcia części szopy i wydania nieruchomości.
Zbywana działka nie jest położona w specjalnej strefie ekonomicznej i nie jest wpisana do rejestru zabytków. Dla powyższej nieruchomości nie ma ustalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu w tym także decyzji, z których wynika przeznaczenie tej działki do zalesienia oraz, że działki te nie są gruntem, objętym uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach. Nieruchomość powyższa wg Ewidencji gruntów i Budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Słubicach oznaczona jest użytkiem „Bp”. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
Zbycie nieruchomości odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia terenu, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Słubicach. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłaszanych do ewidencji. W takim przypadku Gmina Cybinka nie ponosi odpowiedzialności za zaistnienie takich okoliczności.
Osoby przystępujące do przetargu samodzielnie, a pozostające w związku małżeńskim, obowiązane są posiadać pisemną zgodę współmałżonka na nabycie przedmiotowej nieruchomości lub umowę majątkową małżeńską znoszącą lub odpowiednio ograniczającą wspólność majątkową małżonków oraz pełnomocnictwo do dokonywania w imieniu drugiego małżonka wszelkich czynności związanych z postępowaniem przetargowym w tym między innymi wnoszenia wadium, licytowania i podpisywania dokumentów przetargowych.
Przystępujące do przetargu osoby prawne oraz podmioty podlegające wpisowi do KRS
yć aktualny odpis KRS (wydany nie wcześniej, niż w okresie 3 miesięcy od daty przetargu) oraz oświadczenie osoby reprezentującej podmiot, że wszelkie dane zawarte w odpisie nie uległy zmianie.
-
-
-
W zakresie określonym ustawą lub aktem regulującym sposób działania danego podmiotu, osoba reprezentująca przystępującego do przetargu, zobowiązana jest dołączyć uchwałę lub inny właściwy akt prawny właściwego organu, upoważniającą ją do składania oświadczeń w przedmiocie nabycia w/w nieruchomości.
Wspólnicy spółki cywilnej, dokonujący czynności w tym przetargu w zakresie prowadzonej spółki, w przypadku nieobecności wszystkich wspólników, zobowiązani są do dostarczenia zgody pozostałych wspólników spółki, wyrażonej w formie pisemnej albo w formie uchwały wspólników spółki.
W przypadku, gdy uczestnika przetargu reprezentuje pełnomocnik, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa w formie pisemnej, upoważniającego do dokonania czynności prawnej, podpisanego przez uczestnika postępowania lub jego przedstawiciela ustawowego.
Osoba przystępująca do przetargu lub reprezentująca ją powinna posiadać przy sobie dowód tożsamości. Wadium wpłacone przez uczestnika wygrywającego przetarg zalicza się w poczet opłat z tytułu nabycia nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz odstąpi od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. Zwrot wadium dla pozostałych uczestników nastąpi niezwłocznie po przetargu w kasie Urzędu lub na wskazane konto bankowe, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Nieruchomość powyższa jest zwolniona z podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2018.2174 t.j.).
Organizator przetargu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu
Nabywca zobowiązany będzie do wpłacenia całości ceny nabycia nieruchomości, kosztów opracowania dokumentacji geodezyjno-szacunkowej w kwocie: 3406,00 zł najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży - aktu notarialnego na konto sprzedającego lub do kasy tut. Urzędu oraz do poniesienia kosztów notarialnych i sądowych.
Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia (wynoszącego nie mniej niż 1% ceny wywoławczej) ponad cenę wywoławczą.
Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o przyczynie odwołania przetargu do publicznej wiadomości.
Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie i w miejscowości, której nieruchomość dotyczy oraz na stronie internetowej urzędu www.cybinka.pl. iw Biuletynie Informacji Publicznej.
Wszelkich informacji dotyczących przetargu i warunków nabycia nieruchomości udziela się w UM w Cybince pok. nr 10A, tel. (68) 3911440 wew. 47.

Image things

Zielona Góra , Lubuskie

66 667 zł | 2 pokoje | 36,00 m2 | Parter

 • cena: 66 667 zł
 • 1 852 za m2
Image things

Gorzów Wielkopolski , Lubuskie

104 850 zł | 3 pokoje | 59,37 m2 | 6 piętro

 • cena: 104 850 zł
 • 1 766 za m2
Image things

Torzym , Lubuskie

569 550 zł | 1,00 m2

 • cena: 569 550 zł
 • 569 550 za m2