Tuczno , Kujawsko-Pomorskie

Obiekt | 310 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Organizatorem przetargu ustnego jest Krajowa Spółka Cukrową S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980 (dalej: „Organizator Przetargu” lub „Spółka”).
1.2. Przedmiotem przetargu jest:
nieruchomość zabudowana położona w Tucznie, obręb ewidencyjny Tuczno [0021], gmina Złotniki Kujawskie, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie, obejmująca prawo użytkowania wieczystego gruntu działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 136/31 o powierzchni 0,5590 ha, dla której w Sądzie Rejonowym V Wydział Ksiąg Wieczystych w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta nr BY1I/00024223/7wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.
Niektóre budynki i część utwardzonych placów usytuowanych na tej nieruchomości jest objęta umowami dzierżawy.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW
2.1. Do przetargu mogą przystąpić:
2.1.1. osoby fizyczne,
2.1.2. osoby prawne,
2.1.3. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
Osoba fizyczna mająca zamiar nabyć nieruchomość, a będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym i nabywa nieruchomość na majątek odrębny, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić najpóźniej do daty podpisania aktu notarialnego zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości na piśmie, albo umowę o rozdzielności majątkowej w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U.2017.2278).
2.2. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
2.2.1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
2.2.2. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
2.2.3. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, wymienionych w punktach 2.2.1. i 2.2.2. powyżej,
2.2.4. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.
3. WARUNKI PRZETARGU
3.1. Licytacja odbędzie się w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. w miejscu prowadzenia działalności w Janikowie, przy ul. Topolowej 1, 88-160 Janikowo w budynku Biura Głównego w dniu 22 sierpnia 2019 r. o godz. 11:00.
3.2. Przedmiot przetargu można obejrzeć w Tucznie, przy ul. Bydgoskiej 10 w dni powszednie w godz. od 11:00 do 14:00 w okresie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg.
3.3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 310.000,00 zł (słownie: trzysta dziesięć tysięcy złotych) brutto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT.
3.4. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 3.100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych).
3.5. Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, tj. 31.000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych) i może być wniesione w formie pieniężnej przelewem albo w formie gwarancji bankowej:

WADIUM i WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY
4.1. Oferent w terminie do dnia 20 sierpnia 2019 r. zobowiązany jest do wpłaty wadium w formie pieniężnej na następujący numer rachunku bankowego Spółki: 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem w tytule przelewu „Wadium – Tuczno działka nr 136/31”. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej, winna ona być przesłana w terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r. na adres Krajowa Spółka Cukrowa S.A., ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń z dopiskiem „Przetarg – Tuczno działka nr 136/31”.

  • cena: 99 750 zł
  • 99 750 za m2
Image things

Bydgoszcz , Kujawsko-Pomorskie

231 500 zł | 3 pokoje | 56,80 m2 | 10 piętro

  • cena: 231 500 zł
  • 4 076 za m2
Image things

Rypin , Kujawsko-Pomorskie

88 000 zł | 48,54 m2

  • cena: 88 000 zł
  • 1 813 za m2