Sławatycze , Lubelskie

Obiekt | 22 960 zł | 72,60 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 22 960 zł
 • Miasto: Sławatycze
 • Powierzchnia: 72,60 m2
 • Województwo: Lubelskie
 • Cena za m2: 316 zł
 • Ulica: Pocztowa 2a
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 2 300 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 39276X91984395
 • Termin wpłaty wadium: 2019-08-22 - Co to znaczy?

Opis

PGE Dystrybucja SA Oddział Lublin ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 928/2 o powierzchni 294 m2, zabudowanej pawilonem kontenerowym oraz budynkiem gospodarczym - garażem, położonej w miejscowości Sławatycze.
Znak sprawy RN-9/2019
Zbycie nieruchomości odbywa się w oparciu o obowiązującą w Spółce Procedurę zbywania nieruchomości
a) Oznaczenie zbywcy:
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie Oddział Lublin 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21, KRS: 0000343124 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855,
REGON 060552840-00050, kapitał zakładowy: 9 729 424 160,00 w całości opłacony. b) Oznaczenie nieruchomości:
Przedmiotem zbycia jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej numer 928/2, o powierzchni 294 m2, zabudowanej pawilonem kontenerowym, położonej w miejscowości Sławatycze. Nieruchomość posiada księgę wieczystą prowadzoną przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej, KW nr LU1B/00075202/3. Powierzchnia nieruchomości:
Łączna powierzchnia nieruchomości: działka 928/2- powierzchnia 294 m2. d) Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w miejscowości Sławatycze, przy ulicy Pocztowej 2A, w części miasta przeznaczonej pod usługi publiczne, z dojazdem drogą lokalną, utwardzoną asfaltem, z bezpośrednim dostępem do dróg publicznych. Działka numer 928/2 zabudowana jest budynkiem biurowo-socjalnym oraz budynkiem gospodarczym - garażem. Powierzchnia użytkowa budynku biurowo-socjalnego to 72,60 m2. Budynek posiada instalacje wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie lokalne, elektryczne. Budynek garażowy, dwustanowiskowy, bez fundamentów, powierzchnia użytkowa 37,40 m2. Działka w ok. 72 powierzchni utwardzona kostka brukową.
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitał zakładowy: 9 729 424 160 zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. O/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
TOY
e) Informacja o obciążeniach i zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość:
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i innych zobowiązań. f) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków:
Zbywca nie stawia dodatkowych warunków, poza opisanymi w niniejszym ogłoszeniu. g) Informacja na temat konieczności ustanowienia przez nabywcę ograniczonych praw
rzeczowych do nieruchomości na rzecz Zbywcy, wraz z określeniem tego prawa:
Nie dotyczy. h) Informacja na ewentualnym prawie pierwokupu przysługujące osobie trzeciej:
nie dotyczy. i) Nabywca ponosi wszelkie koszty notarialne, wieczysto księgowe, w tym koszty związane
z odłączeniem i założeniem nowej Księgi wieczystej dla zbywanej nieruchomości oraz koszty
wydania dokumentów niezbędnych w zakresie zbycia. j) Cena wywoławcza wynosi 22.960,00 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset
sześćdziesiąt złotych 00/100) (transakcja może korzystać ze zwolnienia z VAT na podst. Art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT) plus koszty wykonania operatu szacunkowego 1 200,00 PLN + VAT (słownie: tysiąc dwieście złotych o/100). Nabywca jest zobowiązany do zapłaty na rachunek bankowy Zbywcy ceny zaoferowanej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wcześniej wadium, najpóźniej w dniu poprzedzającym podpisanie notarialnej Umowy. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Zbywcy: 47 1240 5497 1111 0000 5003 6150. Brak
możliwości odroczenia terminu płatności. k) Termin i miejsce składania pisemnych ofert: oferty należy składać w siedzibie Zbywającego
w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21, pokój nr 207 nie później niż do dnia 23.08.2019r.
do godz. 9:00 1) Wysokość wadium wyrażoną w pieniądzu, termin i sposób jego wniesienia:
wadium w wysokości 2.300 PLN (słownie: dwa tysiące trzysta złotych 00/100) może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu. Skuteczne wniesienie wadium jest warunkiem przystąpienia do przetargu. Wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na konto Zbywającego nr 47 1240 5497 1111 0000 5003 6150.

Image things

Sławatycze , Lubelskie

2 893 zł | 1,00 m2

 • cena: 2 893 zł
 • 2 893 za m2
Image things

Sławatycze , Lubelskie

10 599 zł | 1,00 m2

 • cena: 10 599 zł
 • 10 599 za m2