Włodawa , Lubelskie

Obiekt | 1 085 509 zł | 684,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 1 085 509 zł
 • Miasto: Włodawa
 • Powierzchnia: 684,00 m2
 • Województwo: Lubelskie
 • Cena za m2: 1 587 zł
 • Ulica: Żołnierzy Win 17
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 109 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 39275X91982053
 • Termin wpłaty wadium: 2019-08-27 - Co to znaczy?

Opis

PGE Dystrybucja SA w Lublinie
Oddział Zamość, ul. Koźmiana 1
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na zbycie
nieruchomości położonej we Włodawie
Numer postępowania OZ/RN/Włodawa/3/2019
Zbycie nieruchomości odbywa się w oparciu o obowiązującą w Spółce „Procedurę zbywania
nieruchomości w PGE Dystrybucja SA”. Wyciąg z Procedury stanowi załącznik do ogłoszenia.
a) Oznaczenie zbywcy: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie Oddział Zamość
22-400 Zamość, ul. Koźmiana 1, KRS: 0000343124 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855,
REGON 060552840, kapitał zakładowy: 9 729 424 160,00 w całości opłacony.
b) Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość po byłym Rejonie Energetycznym położona
we Włodawie przy ul. Żołnierzy WIN 17, pow. włodawski, woj. lubelskie.
c) Powierzchnia nieruchomości :
- prawo użytkowania wieczystego działki nr 88/10 o powierzchni 1 490,00 m2;
- budynek po byłym Rejonie Energetycznym Włodawa o pow. użytkowej 684,00 m2;
- budynek portierni o powierzchni użytkowej 12,00 m2.
d) Opis nieruchomości:
Nieruchomość w skład której wchodzą prawo użytkowania wieczystego działki nr 88/10 o pow. 1 490,00 m2, budynek byłego Rejonu Energetycznego Włodawa o powierzchni użytkowej
684,00 m2 (budynek II piętrowy w zabudowie wolnostojącej, wielofunkcyjny: administracyjnosocjalno- zapleczowy, nie podpiwniczony wybudowany w technologii tradycyjnej
z zastosowaniem elementów prefabrykowanych. Ściany szczytowe z cegły kratówki 38 cm, podłużne z betonu komórkowego gr. 24 cm, stropy kanałowe 24 cm. Budynek przykryty
stropodachem na płytach żerańskich grubości 24 cm. Budynek poddany termomodernizacji. Stolarka okienna i drzwiowa wymieniona na aluminiową; nieużytkowany od kilku lat),
budynek byłej portierni o powierzchni użytkowej 12,00 m2 (obiekt w zabudowie wolnostojące
konstrukcji tradycyjnej murowanej, parterowy, niepodpiwniczony, nieużytkowany od kilku lat),Pozostałe naniesienia: sieć wodociągowa; sieć ciepłownicza; sieć kanalizacji sanitarnej; kanał co; drogi i place; latarnie oświetleniowe; ogrodzenie.


Cena wywoławcza netto , wraz z informacją o braku możliwości odroczenia terminu płatności:
Cena wywoławcza wynosi 1 085 508,71 PLN. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty na rachunek bankowy Zbywcy ceny zaoferowanej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wcześniej wadium, najpóźniej w dniu poprzedzającym podpisanie notarialnej Umowy. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Zbywcy o numerze:
46 1240 2816 1111 0010 1245 2090

Wysokość wadium wyrażoną w pieniądzu, termin i sposób jego wniesienia : wadium w wysokości 109 000,00 PLN winno być wniesione w formie pieniężnej w złotych. Skuteczne
wniesienie wadium jest warunkiem przystąpienia do przetargu. Wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zbywcy o numerze:
46 1240 2816 1111 0010 1245 2090 z zaznaczeniem w tytule przelewu: „dotyczy przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości we Włodawie’’.

Image things

Włodawa , Lubelskie

76 500 zł | 42,70 m2 | 1 piętro

 • cena: 76 500 zł
 • 1 792 za m2