Kędzierzyn-Koźle , Opolskie

Obiekt | 509 067 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Krzysztof Gronek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-10-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu z siedzibą przy Żeromskiego 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, pokój 115, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika:położonej przy Eichendorffa 8, 47-230 Kędzierzyn-Koźle, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1K/00039579/2.
Opis nieruchomości:
Termin oględzin nieruchomości został wyznaczony na dzień 23 października 2019r. o godz. 13:00. Nieruchomość nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Suma oszacowania wynosi 763 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 509 066,66 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 76 360,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Kedzierzyn-Koźle 76 1020 3714 0000 4302 0080 2454.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Kędzierzyn-Koźle , Koźle

67 000 zł | Kawalerka | 40,23 m2 | 2 piętro

  • cena: 67 000 zł
  • 1 665 za m2
Image things

Kędzierzyn-Koźle , Koźle

105 000 zł | 2 pokoje | 47,15 m2 | 4 piętro

  • cena: 105 000 zł
  • 2 227 za m2
Image things

Kędzierzyn-Koźle , Koźle

1 275 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 275 000 zł
  • 1 275 000 za m2