Majdan Stary, lubelskie

Dom | 219 750 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Biłgoraju na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-10-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Biłgoraju z siedzibą przy Kościuszki 29, 23-400 Biłgoraj, odbędzie się pierwsza licytacja:


- nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ,Lipowiec Duży, 23-414 Majdan Stary, dla której Sąd Rejonowy w Biłgoraju prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X, XXXX/XXXXXXXX/X, XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
działki nr 541/1 (XXXX/XXXXXXXX/X), 541/2 (XXXX/XXXXXXXX/X), 578 (XXXX/XXXXXXXX/X) o łącznej pow. 2,59 ha, położone w Lipowcu Dużym gm. Księżpol, częściowo zabudowane budynkami mieszkalnym (zamieszkały) i gospodarczymi, częściowo rolne, częściowo zadrzewione,

Suma oszacowania wynosi 293 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 219 750,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w kancelarii komornika rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do godziny 15-stej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być złożona w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można również złożyć na rachunek bankowy komornika ( Bank Spółdzielczy w Biłgoraju Centrala 64960200070015465720000001) - kwota winna być wpłacona na rachunek we wskazanym wyżej terminie.

Stosownie do treści art.2a ust.3 p.9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, ograniczenia w nabyciu gruntów rolnych wynikające z ww. ustawy, nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnej w toku postępowania egzekucyjnego.

.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Stosownie do treści art.2a ust.3 p.9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, ograniczenia w nabyciu gruntów rolnych wynikające z ww. ustawy, nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnej w toku postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Lublin, lubelskie

18 975 zł | 16,00 m2

  • cena: 18 975 zł
  • 1 186 za m2
Image things

Chełm, lubelskie

6 800 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 6 800 000 zł
  • 6 800 000 za m2
Image things

Suchowola, lubelskie

988 824 zł | 238,20 m2

  • cena: 988 824 zł
  • 4 151 za m2