Biłgoraj , Lubelskie

Dom | 75 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Biłgoraju na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-10-2019 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Biłgoraju z siedzibą przy Kościuszki 29, 23-400 Biłgoraj, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Bidaczów Stary 10, 23-400 Biłgoraj, dla której Brak Księgi Wieczystej prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1B/00090983/6.
Opis nieruchomości:
działka nr 816 pow. 0,94 ha, częściowo zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczymi, częściowo zadrzewiona, częściowo rolne - łąka, służebność osobista mieszkania.

Suma oszacowania wynosi 100 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 75 000,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmia może być wpłacona również na rachunek bankowy komornika: rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Biłgoraju 64960200070015465720000001. Termin wpłaty rękojmi - do godz. 15 w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Biłgoraj , Lubelskie

127 500 zł | 2 pokoje | 50,60 m2

  • cena: 127 500 zł
  • 2 520 za m2