Obsza , Lubelskie

Dom | 56 250 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Biłgoraju Robert Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-10-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Biłgoraju z siedzibą przy Kościuszki 29, 23-400 Biłgoraj, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Wola Obszańska , 23-413 Obsza, dla której Sąd Rejonowy w Biłgoraju prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1B/00024920/4.
Opis nieruchomości:
działka nr 442/1, położona w Woli Obszańskiej gm. Obsza, o pow. 0,0954 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym - zamieszkanym. Nieruchomość obciążona prawem dożywocia.

Suma oszacowania wynosi 75 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 56 250,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmia może być wpłacona również na rachunek bankowy komornika: rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Biłgoraju 64960200070015465720000001. Termin wpłaty rękojmi - do godz. 15 w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Ciecierzyn , Lubelskie

274 091 zł | 1,00 m2

  • cena: 274 091 zł
  • 274 091 za m2
Image things

Biłgoraj , Lubelskie

127 500 zł | 2 pokoje | 50,60 m2

  • cena: 127 500 zł
  • 2 520 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

50 700 zł | Kawalerka | 26,06 m2 | Parter

  • cena: 50 700 zł
  • 1 946 za m2