Zielona Góra , Lubuskie

Obiekt | 10 805 250 zł | 5 356,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Tomasz Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-09-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z siedzibą przy Plac Słowiański 2, 65-950 Zielona Góra, pokój 202, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ul. Sulechowska , 65-022 Zielona Góra, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00079905/4.
Opis nieruchomości:
nieruchomość położona jest w obrębie 5 miasta Zielona Góra przy ul. Sulechowskiej, w strefie pośredniej miasta w pobliżu strefy śródmiejskiej. Nieruchomość położona jest w obrębie strefy przemysłowe, w granicach zakładu przemysłowego, z której w wyniku przekształceń własnościowych zostały wydzielone mniejsze nieruchomości stanowiące aktualnie odrębne przedmioty własności. Nieruchomość stanowiąca przedmiot wyceny nie posiada dostępu do drogi publicznej, dojazd i dostęp do wycenianej nieruchomości możliwy jest od strony ul. Ludowej lub ul. Sulechowskiej, obie ulice posiadają nawierzchnię bitumiczną i urządzone ciągi piesze i dalej w granicach byłego zakładu przemysłowego siecią dróg wewnętrznych stanowiących odrębną własność, warunki dostępu i dojazdu nie są uregulowane w księgach wieczystych zarówno nieruchomości wycenianej jak i nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne. Drogi wewnętrzne posiadają nawierzchnię betonową znajdującą się w złym stanie technicznego utrzymania, nierówną z licznymi ubytkami. Ekspozycja nieruchomości do głównych ciągów komunikacyjnych tej strefy miasta jest ograniczona, najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa przemysłowa z której wydzielono przedmiotową nieruchomość, aktualnie częściowo adaptowana na cele magazynowo-składowe, w dalszej odległości położona jest zabudowa mieszkalna wielorodzinna wraz z zabudowa towarzyszącą – garażami, lokalami stanowiącymi zaplecze usługowe osiedli mieszkalnych. Natężenie ruchu pieszego i kołowego w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości jest znikome, związane głównie z działalnością produkcyjno-magazynową nieruchomości sąsiednich. W sąsiedztwie nieruchomości nie poza istniejącą zabudową przemysłową nie występują obiekty uciążliwe dla środowiska i otoczenia, nie występują również obiekty generujące zwiększone natężenie ruchu pieszego i kołowego. Warunki geotechniczne nieruchomości określono na podstawie istniejącej już zabudowy jako dobre, umożliwiające posadowienie fundamentów powyżej zwierciadła wody gruntowej. Nieruchomość stanowiąca przedmiot wyceny złożona jest z : . działki nr 120/51 o powierzchni 13201 m2 . budynku hali przemysłowej o powierzchni użytkowej 5356,0 m2 . budynku socjalno - warsztatowego o powierzchni użytkowej 2 403,6 m2 . budynku biurowego o powierzchni użytkowej 1758,2 m2 . budowli /utwardzeń, przyłączy/

Suma oszacowania wynosi 14 407 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10 805 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 440 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ o/Zielona Góra 96 20300045 1110 0000 0237 6720.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 17:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze mieszczącym się pod adresem: Plac Słowiański 2, Zielona Góra, 65-950 Zielona Góra.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Zielona Góra , Lubuskie

75 000 zł | 2 pokoje | 48,50 m2 | Parter

  • cena: 75 000 zł
  • 1 546 za m2
Image things

Zielona Góra , Lubuskie

24 750 zł | 17,95 m2

  • cena: 24 750 zł
  • 1 379 za m2
Image things

Zielona Góra , Lubuskie

205 000 zł | 3 pokoje | 65,00 m2 | 4 piętro

  • cena: 205 000 zł
  • 3 154 za m2