Kadłubia , Lubuskie

Mieszkanie | 45 600 zł | Kawalerka | 33,67 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Żarach


Gerard Majorczyk


Kancelaria Komornicza, Rynek 8, Żary, 68-200 Żary


tel. 68 363 18 00 / fax.


Sygnatura: Km 702/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Gerard Majorczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-10-2019 o godz. 12:50 w budynku Sądu Rejonowego w Żarach z siedzibą przy Spokojna 20, 68-200 Żary, pokój 118, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: /strong>, położonego przy 35/3,Kadłubia, 68-200 Żary, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1R/00024541/6.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny składający się z 1 pokoju, kuchni i wc o pow.użytkowej 33,67 m2. Właściciel lokalu ma udział 19/100 we wspólnych częściach budynku i w prawie własności gruntu. Nieruchomość położona jest w 68-200 Żary Kadłubia 35/3 (w księdze wieczystej wskazano jedynie nr lokalu nr.3), dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Żarach prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1R/00024541/6.
Dla gruntu prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Żarach KW ZG1R/00024347/6 stanowiąca działke nr 126/4 o pow.1439 m2.
Właścicielem lokalu oraz udziałów w nieruchomości wspólnej są Marek Moskalek i Bożena Moskalek na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.


Suma oszacowania wynosi 60 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 45 600,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 080,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZWBK 76 1090 2561 0000 0001 0555 7961.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Żarach mieszczącym się pod adresem: Spokojna 20, Żary, 68-200 Żary.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Gerard MajorczykImage things

Gorzów Wielkopolski , Lubuskie

90 000 zł | 2 pokoje | 47,34 m2 | 3 piętro

  • cena: 90 000 zł
  • 1 901 za m2
Image things

Lubsko , Lubuskie

49 000 zł | Kawalerka | 33,53 m2

  • cena: 49 000 zł
  • 1 461 za m2
Image things

Żary , Lubuskie

154 000 zł | 2 pokoje | 43,90 m2 | 3 piętro

  • cena: 154 000 zł
  • 3 508 za m2