Żary , Lubuskie

Mieszkanie | 74 850 zł | 2 pokoje | 45,50 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Żarach


Gerard Majorczyk


Kancelaria Komornicza, Rynek 8, Żary, 68-200 Żary


tel. 68 363 18 00 / fax.


Sygnatura: Km 1267/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Gerard Majorczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-10-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Żarach z siedzibą przy Spokojna 20, 68-200 Żary, pokój 118, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: , położonej przy Gnieźnieńska 22/3, 68-200 Żary, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1R/00017260/0.
Opis nieruchomości:
nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o pow.użytkowej 45,50 m2. Z własnością lokalu wiąże się udział 1/14 we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu. Właścicelem lokalu mieszkalnego są Eliza Marta Rogóż i Grzegorz Rogóż na prawach wspólnosci ustawowej majątkowej małżeńskiej.


Suma oszacowania wynosi 99 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 74 850,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 980,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZWBK 76 1090 2561 0000 0001 0555 7961.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Żarach mieszczącym się pod adresem: Spokojna 20, Żary, 68-200 Żary.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Gerard MajorczykHistoryczne ceny

Image things

Żary , Lubuskie

111 750 zł | 65,66 m2

  • cena: 111 750 zł
  • 1 702 za m2
Image things

Żary , Lubuskie

486 667 zł | 1,00 m2

  • cena: 486 667 zł
  • 486 667 za m2
Image things

Żary , Lubuskie

89 000 zł | 187,73 m2

  • cena: 89 000 zł
  • 474 za m2