Brzeg , Opolskie

Mieszkanie | 128 000 zł | 2 pokoje | 81,40 m2

- 52 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Brzegu


Elwira Krupa


Kancelaria Komornicza, ul. Robotnicza 16A, Brzeg, 49-300 Brzeg


tel. 77 44 44 300 / fax. 77 44 44 301


www.komornikbrzeg.com


Sygnatura: Km 2348/18


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-10-2019 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu z siedzibą przy ul. Chrobrego 31, 49-300 Brzeg, pokój 58, odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników:
, położonej przy Ofiar Katynia 46/5, 49-300 Brzeg, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1B/00019607/3.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny znajduje się na 2 kondygnacji ( 1 piętro ) po lewej stronie klatki schodowej. Lokal o powierzchni 81,40 m2 składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki. Lokal wyposażony w instalacje:wodociągową,kanalizacyjną, elektryczną, gazową, c.o., domofonową.Ogrzewanie indywidualne piecem gazowym, stolarka okienna PVC. Z lokalem związany jest udział w wysokości 236/2000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.


Suma oszacowania wynosi 192 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 128 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 200,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania w gotówce, w kancelarii komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. 34 10501575 1000 0090 3022 4415.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin Godziny oględzin
18.09.2019 12:00 - 12:15

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Brzegu mieszczącym się pod adresem: ul. Chrobrego 31, Brzeg, 49-300 Brzeg.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy


Elwira KrupaImage things

Brzeg , Opolskie

354 000 zł | 632,56 m2

  • cena: 354 000 zł
  • 560 za m2
Image things

Brzeg , Opolskie

89 025 zł | 4 pokoje | 59,11 m2 | 2 piętro

  • cena: 89 025 zł
  • 1 506 za m2
Image things

Brzeg , Opolskie

66 750 zł | 3 pokoje | 51,75 m2 | Parter

  • cena: 66 750 zł
  • 1 290 za m2