Zamość, lubelskie

Mieszkanie | 193 500 zł | Mieszkanie | 76,51 m2

- 49 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Zamościu


Aleksandra Puchacz


Kancelaria Komornicza, Wyszyńskiego 3, Zamość, 22-400 Zamość


tel. 84 639 18 47 / fax. 84 639 18 47


Sygnatura: KM 1058/14


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Aleksandra Puchacz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-09-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zamościu z siedzibą przy Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: , położonego przy Oboźna 27/43, 22-400 Zamość, dla którego Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU
mieszkalnego oznaczonego nr 43 położonego w budynku wielorodzinnym nr 27 w Zamościu przy ul. Oboźnej, ujętego w księdze wieczystej nr XXXX/XXXXXXXX/X prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zamościu VI Wydział Ksiąg Wieczystych, którego współwłaścielami w równych udziałach po 1/2 części są: Parol Aneta i Parol Tomasz. Przy czym budynek nr 27 wraz z nieruchomością gruntową oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów w arkuszu mapy 39 działką nr 48/39, m.in. stanowi własność Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu co potwierdza wpis w księdze wieczystej nr XXXX/XXXXXXXX/X prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zamościu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
Lokal nr 43 o powierzchni użytkowej 76,51 m2, usytuowany jest na I piętrze, w drugiej klatce od strony północnej. Składa się z trzech pokoi, kuchni z aneksem, łazienki, wc oraz przedpokoju i korytarza, dodatkowo od strony zachodniej balkon. Rozkład pomieszczeń funkcjonalny, każde z nich posiada niezależne wejście z przedpokoju.

Cała nieruchomość oszacowana jest na kwotę 258 000,00 zł,
w tym:
Udział 1/2 części należący do Anety Parol oszacowany jest na kwotę 129.000,00- zł
Udział 1/2 części należący do Tomasza Parol oszacowany jest na kwotę 129.000,00- zł
Cena wywoławcza za całą nieruchomość w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 193 500,00 zł.
w tym:
- cena wywołania za udział 1/2 części należący do Anety Parol wynosi kwotę 96.750,00- zł
- cena wywołania za udział 1/2 części należący do Tomasza Parol wynosi kwotę 96.750,00- zł.


Suma oszacowania wynosi 258 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 193 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Zamościu 41 1240 2005 1111 0010 2509 2674.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Aleksandra PuchaczHistoryczne ceny

Image things

Zamość, lubelskie

30 553 zł | 74,00 m2

  • cena: 30 553 zł
  • 413 za m2
Image things

Zamość, lubelskie

343 541 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 343 541 zł
  • 343 541 za m2