Opole , Opolskie

Mieszkanie | 200 250 zł | 2 pokoje | 54,49 m2 | 2 piętro

- 33 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Opolu


Grzegorz Kamiński


Kancelaria Komornicza, Grunwaldzka 10, Opole, 45-054 Opole


tel. 77 557 12 02 / fax. 77 557 12 02


Sygnatura: Km 538/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Grzegorz Kamiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-09-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu z siedzibą przy Ozimska 60a, 45-368 Opole, pokój 16, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Licealna 8A/9, 45-286 Opole, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1O/00141925/5.


Suma oszacowania wynosi 267 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 200 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP PARIBAS BANK POLSKA SA 43 16001462 1837 5168 6000 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Opolu mieszczącym się pod adresem: Ozimska 60a, Opole, 45-368 Opole.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Grzegorz KamińskiImage things

Opole , Opolskie

184 500 zł | 3 pokoje | 64,65 m2 | 4 piętro

  • cena: 184 500 zł
  • 2 854 za m2
Image things

Opole , Opolskie

355 000 zł | 2 pokoje | 87,65 m2 | Parter

  • cena: 355 000 zł
  • 4 050 za m2
Image things

Opole , Opolskie

161 528 zł | 3 pokoje | 86,38 m2 | 1 piętro

  • cena: 161 528 zł
  • 1 870 za m2