Brzozów , Podkarpackie

Dom | 119 354 zł | 176,30 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie Anetta Paszkowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-09-2019 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brzozowie z siedzibą przy 3-go Maja 2A, 36-200 Brzozów, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ,Stara Wieś, 36-200 Brzozów dla której SĄD REJONOWY BRZOZÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1B/00027105/5.
Opis nieruchomości:
Działka ewidencyjna nr 2363/2 o powierzchni 0,0785 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym połączonym zadaszeniem z częścią zaadaptowaną na mieszkalną z budynku gospodarczego wraz z zabudową pomocniczą, zlokalizowana w pośredniej części miejscowości Stara Wieś. Budynek mieszkalny stanowi obiekt jednorodzinny, piętrowy, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 176,30 m2 i obejmuje pomieszczenia parteru: przedsionek, korytarz i 3 pokoje oraz pomieszczenia piętra: korytarz, kuchnię, łazienkę i 2 pokoje. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, gazową, wod.-kan., C.O. na paliwo stałe. Cześć zaadaptowana na budynek mieszkalny z budynku gospodarczego stanowi budynek parterowy, niepodpiwniczony, zaadaptowany z pomieszczeń pijalni na mieszkalny, wykonany w technologii tradycyjnej, połączony z budynkiem mieszkalnym zadaszeniem wspartym na konstrukcji drewnianej krytej blachą trapezową o powierzchni użytkowej 32,80 m2. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, gazową, wod.-kan. C.O. na paliwo stałe z zasilaniem z budynku mieszkalnego. Dodatkową zabudowę stanowi budynek gospodarczy - murowany kurnik o powierzchni 12 m2. Dojazd do działki odbywa się drogą boczną utwardzoną, łączącą się w niewielkiej odległości z drogą wojewódzką 886. Działka posiada pełne uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej.

Suma oszacowania wynosi 159 139,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 119 354,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 913,90 zł.Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Brzozowie 51 8642 1113 2011 9310 8139 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Licytanci biorący udział w licytacji nieruchomości pozostający w związku małżeńskim, a stawający na licytację bez małżonka i nabywający nieruchomość do majątku wspólnego powinni posiadać pełnomocnictwo małżonka do nabycia tej nieruchomości na licytacji oraz uzyskać zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a nabywające nieruchomość ze swojego majątku odrębnego i na rzecz majątku odrębnego winni przed licytacją przedłożyć oświadczenie małżonka, że posiadają majątek odrębny.

Image things

Hermanowa , Podkarpackie

277 826 zł | 119,26 m2

  • cena: 277 826 zł
  • 2 330 za m2
Image things

Nowa Dęba , Podkarpackie

2 400 000 zł | 8 446,50 m2

  • cena: 2 400 000 zł
  • 284 za m2
Image things

Łukawica , Podkarpackie

23 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 23 000 zł
  • 23 000 za m2