Dydnia , Podkarpackie

Obiekt | 88 465 zł | 547,70 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie Anetta Paszkowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-09-2019 o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Brzozowie z siedzibą przy 3-go Maja 2A, 36-200 Brzozów, pokój 5, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:położonej przy ,Niewistka, 36-204 Dydnia dla której SĄD REJONOWY BRZOZÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1B/00051891/8.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi działka ewid. nr 273 o pow. 0,1202 ha, zabudowana nieużytkowanym budynkiem produkcyjno-magazynowym, zlokalizowana w pośredniej części wsi Niewistka. Budynek produkcyjno-magazynowy - obiekt parterowy, niepodpiwniczony wykonany w technologii mieszanej, o powierzchni użytkowej 547,70 m2, obejmującej pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, zaplecze socjalno-sanitarne oraz biurowe. Budynek wyposażony jest w instalację elektroenergetyczną (3-fazową), wod.-kan. (wodociąg ze studni na działce sąsiedniej, kanalizacja sanitarna lokalna - bezodpływowy osadnik ścieków na działce sąsiedniej), C.O. na paliwo stałe (do kapitalnego remontu). Teren działki jest płaski, w większości zabudowany, częściowo ogrodzony elementami betonowymi, w pozostałej części pokryty wysoką trawą. Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu. Działka od strony północnej posiada dostęp do drogi utwardzonej, bez urządzonego zjazdu. Dojazd do działki odbywa się bramą wjazdową usytuowaną na działce sąsiedniej o nr ewid. 428, otaczającej przedmiotową działkę z trzech stron, posiadającej dostęp do drogi gminnej, łączącej się z drogą wojewódzką nr 835 relacji Przeworsk - Grabownica Starzeńska. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane, pokryte samosiewami drzew i krzewów oraz droga utwardzona. W otoczeniu dalszym zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa, zabudowa magazynowa, nieruchomości rolne oraz rzeka San. Uzbrojenie działki stanowi sieć elektroenergetyczna, wod.-kan. (wodociąg ze studni na działce sąsiedniej, kanalizacja sanitarna lokalna - bezodpływowy osadnik ścieków na działce sąsiedniej). Część składową gruntu działki stanowi budynek produkcyjno-magazynowy o powierzchni użytkowej 547,70 m2 oraz ogrodzenie z prefabrykowanych elementów betonowych na długości 26 mb, stanowiące fragment ogrodzenia działki sąsiedniej o nr ewid. 428.

Suma oszacowania wynosi 132 697,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 88 464,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 269,70 zł.Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Brzozowie 51 8642 1113 2011 9310 8139 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Licytanci biorący udział w licytacji nieruchomości pozostający w związku małżeńskim, a stawający na licytację bez małżonka i nabywający nieruchomość do majątku wspólnego powinni posiadać pełnomocnictwo małżonka do nabycia tej nieruchomości na licytacji oraz uzyskać zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a nabywające nieruchomość ze swojego majątku odrębnego i na rzecz majątku odrębnego winni przed licytacją przedłożyć oświadczenie małżonka, że posiadają majątek odrębny.

Image things

Rudna Wielka , Podkarpackie

2 190 000 zł | 292,96 m2

  • cena: 2 190 000 zł
  • 7 475 za m2
Image things

Przemyśl , Podkarpackie

118 667 zł | 4 pokoje | 64,75 m2 | Parter

  • cena: 118 667 zł
  • 1 833 za m2
Image things

Ropczyce , Podkarpackie

316 283 zł | 1,00 m2

  • cena: 316 283 zł
  • 316 283 za m2