Łubnice , Łódzkie

Dom | 60 800 zł | Dom | 74,92 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu Hanna Pagacz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-09-2019r. o godz. 11:15w Sądzie Rejonowym w Wieluniu Pl. Jagielloński 1 odbędzie się druga licytacja nieruchomości działki nr 271, 453, 488, 768, 1525 położonej: 98-432 Łubnice, Wójcin, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X należącej do dłużnika:

- działka nr 1525 o pow. 0,3281ha , zabudowana jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, jednokondygnacyjnym,
drewnianym o pow. zabudowy 89,00m2 i pow. użytkowej 74,92m2 oraz budynkiem składowym jednokondygnacyjnym
obejmującym częśc murowaną i drewnianą o pow. zabudowy 214,00m2 i pow. użytkowej 207,25 m2 - 91.200,00zł ,
(w tym: wartość gruntu 25.400,00zł, wartość budynku mieszkalnego 32.000,00zł, wartość budynku składowego 33.800,00zł ) zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 60.800,00zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj.:
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie Oddział w Wieluniu nr 32 92560004 0723 1964 2000 0010 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 15:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Skierniewice , Łódzkie

234 950 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 47,93 m2 | 10 piętro

  • cena: 234 950 zł
  • 4 902 za m2
Image things

Dobroń , Łódzkie

254 100 zł | 1,00 m2

  • cena: 254 100 zł
  • 254 100 za m2
Image things

Ożarów , Łódzkie

246 375 zł | Dom | 76,52 m2

  • cena: 246 375 zł
  • 3 220 za m2