Łubnice, Łódzkie

Dom | 60 800 zł | 74,92 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu Hanna Pagacz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-09-2019r. o godz. 11:15w Sądzie Rejonowym w Wieluniu Pl. Jagielloński 1 odbędzie się druga licytacja nieruchomości działki nr 271, 453, 488, 768, 1525 położonej: 98-432 Łubnice, Wójcin, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1W/00090806/4 należącej do dłużnika:

- działka nr 1525 o pow. 0,3281ha , zabudowana jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, jednokondygnacyjnym,
drewnianym o pow. zabudowy 89,00m2 i pow. użytkowej 74,92m2 oraz budynkiem składowym jednokondygnacyjnym
obejmującym częśc murowaną i drewnianą o pow. zabudowy 214,00m2 i pow. użytkowej 207,25 m2 - 91.200,00zł ,
(w tym: wartość gruntu 25.400,00zł, wartość budynku mieszkalnego 32.000,00zł, wartość budynku składowego 33.800,00zł ) zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 60.800,00zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj.:
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie Oddział w Wieluniu nr 32 92560004 0723 1964 2000 0010 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 15:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Leśmierz , Łódzkie

36 900 zł | Kawalerka | 29,68 m2 | 1 piętro

  • cena: 36 900 zł
  • 1 243 za m2
Image things

Łódź , Bałuty

103 500 zł | 2 pokoje | 45,13 m2 | 3 piętro

  • cena: 103 500 zł
  • 2 293 za m2
Image things

Łódź , Bałuty

116 250 zł | 1,00 m2

  • cena: 116 250 zł
  • 116 250 za m2