Przemyśl , Podkarpackie

Mieszkanie | 115 188 zł | 3 pokoje | 67,70 m2

- 59 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu


Agnieszka Bandosz


Kancelaria Komornicza, Plac Na Bramie 12, Przemyśl, 37-700 Przemyśl


tel. 166751413 / fax. 166751413


Sygnatura: Km 53/18


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Agnieszka Bandosz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-10-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu z siedzibą przy Mickiewicza 14, 37-700 Przemyśl, pokój 203, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej:
lokal mieszkalny składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, wc o pow. 65,80 m.kw. oraz
przynależnej piwnicy o pow. 1,90 m.kw.


będącego wspólną własnością dłużników:


położonego: 37-700 Przemyśl Lelewela 10/111dla którego Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych


prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/00083085/4.


Suma oszacowania wynosi 172 782,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 115 188,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 278,20 zł.Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. Oddział w Przemyślu 35150016341216300479720000.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy


Agnieszka BandoszImage things

Przemyśl , Podkarpackie

438 000 zł | 127,20 m2

  • cena: 438 000 zł
  • 3 443 za m2
Image things

Przemyśl , Podkarpackie

83 085 zł | 2 pokoje | 44,00 m2

  • cena: 83 085 zł
  • 1 888 za m2
Image things

Przemyśl , Podkarpackie

118 667 zł | 4 pokoje | 64,75 m2 | Parter

  • cena: 118 667 zł
  • 1 833 za m2