Nowa Sarzyna , Podkarpackie

Mieszkanie | 73 712 zł | 3 pokoje | 53,97 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Leżajsku


Jacek Podkamienny


Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 64, Leżajsk, 37-300 Leżajsk


tel. 17 242 70 02 / fax. 17 242 70 02


Sygnatura: KM 1098/14 i inneOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Leżajsku Jacek Podkamienny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-08-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Leżajsku z siedzibą przy Mickiewicza 47, 37-300 Leżajsk, pokój 111, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy KEN 10/63, 37-310 Nowa Sarzyna, dla którego SĄD REJONOWY LEŻAJSK IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1E/00053119/1.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW nr RZ1E/00053119/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Leżajsku Wydział IV Ksiąg Wieczystych, stanowiąca prawo własności lokalu mieszkalnego nr 63 położonego na pierwszym piętrze czteropiętrowego wielolokalowego bloku mieszkalnego oznaczonego numerem porządkowym 10 przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej w obrębie ewidencyjnym nr 0007 miasta Nowa Sarzyna, województwo podkarpackie, składającego się z trzech pokoi, przedpokoju, kuchni, wc, łazienki i przedpokoju o powierzchni użytkowej 46,20 m2 oraz pomieszczenia przynależnego – piwnicy o powierzchni użytkowej 7,77 m2 (łączna powierzchnia użytkowa lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym wynosi 53,97m2) i udziałem związanym z własnością lokalu wielkości 5397/2323524 części nieruchomości wspólnej.
Nieruchomość wspólna objęta jest księgą wieczystą KW nr RZ1E/00014310/5 i stanowi między innymi prawo własności działki nr 227/3 o powierzchni 30.286 m2 położonej przy ulicy KEN w obrębie ewidencyjnym nr 0007 miasta Nowa Sarzyna zabudowanej wielolokalowymi budynkami mieszkalnymi oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal zamieszkały.


Suma oszacowania wynosi 98 283,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 73 712,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 828,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Leżajsku 35 9187 0001 2001 0001 4326 0002.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik SądowyJacek PodkamiennyImage things

Glinik Średni , Podkarpackie

37 154 zł | 41,65 m2

  • cena: 37 154 zł
  • 892 za m2
Image things

Rzeszów , Podkarpackie

327 300 zł | 3 pokoje | 97,65 m2 | 3 piętro

  • cena: 327 300 zł
  • 3 352 za m2
Image things

Rudna Wielka , Podkarpackie

2 190 000 zł | 292,96 m2

  • cena: 2 190 000 zł
  • 7 475 za m2