Pstrągowa , Podkarpackie

Dom | 187 610 zł | 95,43 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzyżowie Barbara Ruszała na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu 25-09-2019r. o godz 10:30 w sali nr 2 Sądu Rejonowego w Strzyżowie przy ul. 3 Maja 14, 38-100 Strzyżów, odbędzie się:P I E R W S Z A L I C Y T A C J A


nieruchomości położonej w miejscowości Pstrągowa gm. Czudec oznaczonej jako:- działka gruntowa o numerze ewidencyjnym 2593 o powierzchni 0,16 ha, zabudowana murowanym, parterowym budynkiem mieszkalnym, zbudowanym w latach 70-tych XX wieku, gruntownie wyremontowany w 2010 roku, o powierzchni użytkowej 95,43 m2, budynkiem gospodarczym zbudowanym w latach 70-tych XX wieku, wyremontowanym, pełniącym funkcje garażu z pomieszczeniami gospodarczymi, o powierzchni użytkowej 48,64 m2. Działka w nieforemnym kształcie (o długości ok. 80 m i szerokości ok. 30 m), położona na równym terenie, ogrodzona od drogi (od wschodu) i od północy, z podjazdem z klińca, przy drodze powiatowej o nawierzchni asfaltowej, uzbrojona w sieć elektryczną, wodę z wodociągu lokalnego, kanalizację sanitarną odprowadzoną do przydomowej oczyszczalni ścieków, zlokalizowana w peryferyjnej części miejscowości. Od wschodu sąsiaduje z drogą, od północy i południa z nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym, od zachodu z lasem. Od zachodu i północy granica przebiega brzegiem potoku. Według ewidencji gruntów stanowi grunty rolne zabudowane (Br-PsIV-0,06 ha) i grunty orne (RIVa-0,10 ha);- działka gruntowa o numerze ewidencyjnym 2588/1 o powierzchni 0,24 ha, niezabudowana, w kształcie zbliżonym do trójkąta (o podstawie ok. 60 m i wysokości ok. 75 m), położona na pochyłym terenie o wystawie północnej, bez dostępu do drogi publicznej, około 30 m od drogi powiatowej, porośnięta lasem z drzewami buka, pojedynczo brzozy, dębu. Od południa i zachodu sąsiaduje z lasem, od północy i wschodu z nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi. Według ewidencji gruntów stanowi lasy (LsIV);


- działka gruntowa o numerze ewidencyjnym 2599/2 o  powierzchni 0,01 ha, niezabudowana, w kształcie zbliżonym do trójkąta prostokątnego (podstawa ok. 30 m, wysokość ok. 7 m), położona na równym terenie, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej i nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Według ewidencji gruntów stanowi lasy (LsV);


- działka gruntowa o numerze ewidencyjnym 2599/3 o powierzchni 0,43 ha, niezabudowana, w nieregularnym kształcie zbliżonym do równoległoboku (podstawa ok. 75 m, szerokość ok. 45 m), położona na skarpie - pochyłym terenie o wystawie południowej, stanowiąca teren rolny nieuprawiany porośnięty chwastami i pojedynczymi drzewami z samosiewu grabu, lipy, olszy, w sąsiedztwie drogi powiatowej bez możliwości dojazdu (stroma skarpa). Od zachodu sąsiaduje z drogą powiatową, a z pozostałych z terenami rolnymi porośniętymi pojedynczymi drzewami. Przez działkę przechodzi sieć gazowa. Według ewidencji gruntów stanowi drogi (dr-0,04 ha) i grunty orne (RIVb-0,39 ha);


- działka gruntowa o numerze ewidencyjnym 2763/8 o  powierzchni 0,14 ha, niezabudowana, w kształcie zbliżonym do trapezu prostokątnego (podstawa ok. 60 m, wysokość ok. 25 m), położona w części peryferyjnej miejscowości na nieznacznie pochyłym terenie o wystawie południowej, w bliskim sąsiedztwie drogi powiatowej (ok. 35 m), stanowiąca grunt rolny (koszona trawa). Od wschodu i zachodu sąsiaduje z terenami rolnymi, od południa z nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, od północy z cmentarzem parafialnym. Leży w terenie cmentarza ze strefą sanitarną. Według ewidencji gruntów stanowi grunty orne (RIVb).


Nieruchomość stanowi własność dłużnika Godzisz Grzegorz i posiada założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzyżowie nr RZ1S/00047284/6


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 250.146,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 187.609,50 zł.

Rękojmia wynosi: 25.014,60 zł.


w tym:

działka o nr ew. 2593 oszacowana jest na kwotę 200.148,00 zł.

działka o nr ew. 2588/1 oszacowana jest na kwotę 5.070,00 zł.

działka o nr ew. 2599/2 oszacowana jest na kwotę 2.241,00 zł.

działka o nr ew. 2599/3 oszacowana jest na kwotę 7.869,00 zł.

działka o nr ew. 2763/8 oszacowana jest na kwotę 34.818,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: Podkarpacki Bank Spółdzielczy O. w Rzeszowie nr 47 8642 1126 2012 1142 4686 0001.Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Lesko , Podkarpackie

224 543 zł | 525,00 m2

  • cena: 224 543 zł
  • 428 za m2
Image things

Przemyśl , Podkarpackie

83 085 zł | 2 pokoje | 44,00 m2

  • cena: 83 085 zł
  • 1 888 za m2
  • cena: 1 000 000 zł
  • 1 000 000 za m2