Starachowice , Świętokrzyskie

Obiekt | 556 500 zł | 1 099,82 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Gotfryd Nowak prowadzący Kancelarię Komorniczą nr III w Starachowicach przy ul. Staszica 13 na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia,


że w dniu:


29-08-2019 roku o godz. 14,00


w Sądzie Rejonowym w Starachowicach przy ul. Staszica 12 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A


nieruchomości stanowiącej własność dłużnika:położonej we wsi Lubienia gmina Brody i mającej urządzoną księgę wieczystą numer KI1H/00051032/8 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego


w Starachowicach. W skład nieruchomości wchodzą:


- prawo użytkowania wieczystego gruntu/do 05-12-2089 r./ oznaczonego jako położona w obrębie 0010 Lubienia działka nr 779/9 o powierzchni 0,3470 ha,


- prawo własności budynku magazynowo-produkcyjnego o powierzchni użytkowej 1.099,82 m2 stanowiącego odrębną nieruchomość oraz budowli i urządzeń.


Każdoczesnemu użytkownikowi wieczystemu oraz właścicielowi działki nr 779/9 przysługuje ujawnione w dziale I Sp księgi wieczystej nr KI1H/00051032/8 oraz dziale III księgi wieczystej nr KI1H/00001831/4 prawo przechodu


i przejazdu drogami wewnętrznymi usytuowanymi na gruntach objętych księgą wieczystą nr KI1H/00001831/4


na odcinku od drogi publicznej/drogi krajowej nr 9/ do przedmiotowej działki nr 779/9.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 742.000,00 zł w tym wartość rynkowa użytkowania wieczystego gruntu na kwotę 106.000,00 zł
Cena wywoławcza wynosi 556.500,00 zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości


na rachunek bankowy komornika: nr 53 1020 2674 0000 2502 0003 2672 prowadzony przez PKO BP SA lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Starachowicach przy ul. Staszica 13.


Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko dłużnika


oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. Rękojmia stanowi kwotę 74.200,00 zł


Nieruchomość można oglądać w dniu 16-08-2019 r. od godziny 9.00 do 9,30 zaś operat szacunkowy


tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo


o zwolnienie od egzekucji nieruchomości.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpoźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną


z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego małżonków, do licytacji winni przystąpić oboje małżonkowie, bądź jeden z małżonków posiadający pełnomocnictwo drugiego małżonka z podpisem urzędowo poświadczonym.


Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Image things

Starachowice , Świętokrzyskie

188 467 zł | 118,33 m2

  • cena: 188 467 zł
  • 1 593 za m2
Image things

Starachowice , Świętokrzyskie

5 650 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 5 650 000 zł
  • 5 650 000 za m2
Image things

Starachowice , Świętokrzyskie

425 000 zł | 801,63 m2

  • cena: 425 000 zł
  • 530 za m2