Kędzierzyn-Koźle , Koźle

Mieszkanie | 44 175 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 35,89 m2 | 2 piętro

- 57 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu


Krzysztof Gronek


Kancelaria Komornicza, Roosevelta 9, Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel. 77-482-46-39 / fax. 77-406-11-84


Sygnatura: Km 2398/14


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Krzysztof Gronek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-10-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu z siedzibą przy Żeromskiego 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, pokój 115, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Grabskiego 15/27, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, dla którego Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Termin oględzin nieruchomości został wyznaczony na dzień 3 października 2019r. o godz. 13:00.Suma oszacowania wynosi 58 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 44 175,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 890,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Kedzierzyn-Koźle 76 1020 3714 0000 4302 0080 2454.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Krzysztof GronekHistoryczne ceny

Image things

Kędzierzyn-Koźle , Koźle

136 100 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 48,13 m2 | Parter

  • cena: 136 100 zł
  • 2 828 za m2
Image things

Kędzierzyn-Koźle , Koźle

68 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 32,30 m2

  • cena: 68 000 zł
  • 2 105 za m2
Image things

Kędzierzyn-Koźle , Opolskie

35 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 29,09 m2 | 1 piętro

  • cena: 35 000 zł
  • 1 203 za m2