Kielce , Świętokrzyskie

Mieszkanie | 84 000 zł | Kawalerka | 31,10 m2 | 10 piętro

- 49 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Kielcach


Magdalena Banatkiewicz


Kancelaria Komornicza, Warszawska 30/24, Kielce, 25-312 Kielce


tel. 413622377 / fax.


Sygnatura: KM 1329/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Magdalena Banatkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-08-2019 o godz. 10:40 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach z siedzibą przy Warszawska 44, 25-312 Kielce, pokój X, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Orkana 3, 25-548 M. Kielce, dla którego SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1L/00143642/3.Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny nr 164 o powierzchni użytkowej 31,10 mkw składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju. Z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 311/329987, zapisany w księdze wieczystej numer KI1L/00109956/7.Suma oszacowania wynosi                                      112 000,00 zł.


Zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 84 000,00 .


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 200,00 zł.


Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy komornika (PKO BP 07102026290000990200158667) lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.


Lokal mieszkalny będzie można oglądać w dniu 12.08.2019 roku w godz. 09.30-10.00 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.


Natomiast na dwa tygodnie przed licytacją akta sprawy wraz z elaboratem szacunkowym będzie można przeglądać w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach I Co 941/19.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Magdalena Banatkiewicz


Historyczne ceny

Image things

Kielce , Świętokrzyskie

132 825 zł | Kawalerka | 27,24 m2 | 2 piętro

  • cena: 132 825 zł
  • 4 876 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

141 350 zł | Kawalerka | 27,68 m2 | 1 piętro

  • cena: 141 350 zł
  • 5 107 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

11 760 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 11 760 000 zł
  • 11 760 000 za m2