Rzeszów , Podkarpackie

Dom | 410 250 zł | 154,40 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 410 250 zł
 • Miasto: Rzeszów
 • Powierzchnia: 154,40 m2
 • Województwo: Podkarpackie
 • Cena za m2: 2 657 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 40 000 zł
 • Rodzaj: Dom
 • Numer oferty: 38879X91054621
 • Termin wpłaty wadium: 2019-08-20 - Co to znaczy?

Opis

. Należy skontaktować się z prowadzącym sprzedaż w kwestii dokładnych terminów złożenia oferty i wpłaty wadium

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości działki nr 779, obręb ewidencyjny 217-Pobitno W Rzeszowie o powierzchni 0,0805 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym ,dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie , VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi kw nr.RZ1Z/00098503/5

Dom parterowy z poddaszem użytkowym powierzchni użytkowej 154,40 m2 o pow.zabudowy 129,30 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. Zabudowy 37,70 m2. Budynek mieszkalny wybudowany w latach 1999-2009. Nieruchomość posiada pełne uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej takie jak, sieć energetyczna, gazowa, wodna i kanalizacyjna, jest w całości ogrodzona trwałym ogrodzeniem . Dojazd dobry z ulicy i nawierzchni utwardzonej asfaltem. Teren działki płaski , kształt regularny w formie prostokąta. Na podjeździe oraz dojściach do budynków kostka brukowa. Teren całej nieruchomości jest ładnie zagospodarowany z nasadzeniem drzew i krzewów ozdobnych. Budynek wykonany z pustaków siporex. Budynek jest w dobrej kondycji bez bieżących remontów i konserwacji.

Budynek gospodarczy posadowiony przy wschodniej granicy działki w zabudowie bliźniaczej z budynkiem gospodarczym posadowionym na sąsiedniej działce. Budynek jest parterowy nie podpiwniczony o konstrukcji murowano-drewnianej i dachem jednospadowym. Powierzchnia użytkowa 29,60m2 zabudowy 37,70m2

Program użytkowy budynku:

Parter, salon, kuchnia, łazienka z wc , przedpokój, spiżarka z kotłownią , pokój biurowy, wiatrołap

Poddasze 2 pokoje, łazienka z wc, sauna, suszarnia, przed pokójCENA WYWOŁAWCZA WYNOSI 410.250,00 ZŁ brutto ( słownie czterysta tysięcy dwieście pięćdziesiąt 00/100 złotych)

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU OFERTOWEGO

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI

na sprzedaż prawa własności następujących nieruchomości:

1. Działka nr 779, obręb ewidencyjny 217 - Pobitno, województwo podkarpackie, miasto Rzeszów, o powierzchni 0,0805 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: RZ1Z/00098503/5 (dalej jako: Nieruchomość 1).

§1

Przedmiot przetargu

1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności:

a. Nieruchomości 1;

2. Opis i oszacowanie, sporządzone w formie opinii z dnia 19 lipca 2018 roku przez Biegłego Sądowego Sądu Okręgowego w Rzeszowie z zakresu wyceny nieruchomości i ruchomości Zbigniewa Szozdę (B:0151/12/03), jest dostępny do wglądu u syndyka ([email protected], tel. 502 184 603) oraz w aktach sprawy sygn. akt: V GUp 120/18 w czytelni Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych; ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów.

§ 2

Podstawy prawne przetargu

1. Przedmiot przetargu zbywany jest na zasadach określonych w niniejszych warunkach w trybie pisemnego przetargu ofertowego, do których odpowiednio stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z dnia 17 grudnia 2013 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, dalej: „k.c.”).

2. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.

3. W przetargu nie mogą uczestniczyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344, j.t.) (dalej jako: Pr. up.), a ponadto:

a) Sędzia Komisarz i syndyk, ich małżonkowi, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia.

b) Upadły.

§3

Cena wywoławcza, ogłoszenie, oferty

1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi:

- 410.250,00 zł brutto (słownie: czterysta dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt 00/100 złotych);

2. Oferty należy składać na adres biura syndyka (ul. Obrońców Pokoju 64, 36-100 Kolbuszowa) z podaniem sygnatury akt: V GUp 120/18.

3 Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do syndyka wraz z podaniem sygnatury akt: V GUp 120/18 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Marka Podolak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

4. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

a) Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL.

b) Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta).

c) Oferowana cena nabycia brutto za składniki majątkowe będące przedmiotem niniejszego przetargu winny być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie.

d) Dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy.

e) Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

f) Oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu.

g) Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz jej opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

h) Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 Pr. up.

i) Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy.

j) W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do reprezentacji oferenta w przetargu.

k) Wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku nie wybrania oferty.

l) Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach.

m) Oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w § 2 ust. 2 i 3 niniejszych warunków.

n) Oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot przetargu do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt. 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu przetargu do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu przetargu oraz złożenie oferty.

§ 4

Wadium

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości:

Ø dla Nieruchomości 1 – 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100 złotych);

2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Marek Podolak w upadłości w banku ING Bank Śląski S.A. o numerze: 62 1050 1562 1000 0097 0230 0469, z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt V GUp 120/18”

§ 5

Przetarg pisemny

1. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego Komisarza.

2. Przystępując do rozpoznania ofert syndyk wykonuje następujące czynności:

1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu

2. ustala liczbę złożonych ofert

3. sprawdza, czy wadium zostało wpłacone przez oferentów

4. otwiera koperty z ofertami i sprawdza czy oferty:

a) odpowiadają warunkom regulaminu przetargu

b) zostały złożone w wyznaczonym terminie

c) zawierają wszystkie dane niezbędne do identyfikacji oferenta

d) w wyniku tych czynności ustala, które oferty spełniają warunki przetargu oraz które oferty podlegają odrzuceniu bez rozpoznania.

3. Po stwierdzeniu, iż złożone oferta/oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej syndyk ustala wysokość złożonych ofert. Jeśli tylko jedna oferta spełnia wymogi formalne, w tym co do ceny minimalnej oraz wpłaty wadium, syndyk dokonuje wyboru tego oferenta.

Image things

Rzeszów , Podkarpackie

327 300 zł | 3 pokoje | 97,65 m2 | 3 piętro

 • cena: 327 300 zł
 • 3 352 za m2
Image things

Rzeszów , Podkarpackie

305 775 zł | 92,00 m2

 • cena: 305 775 zł
 • 3 324 za m2
Image things

Rzeszów , Podkarpackie

191 475 zł | 53,00 m2 | Parter

 • cena: 191 475 zł
 • 3 613 za m2