Czajków Południowy , Świętokrzyskie

Dom | 73 185 zł | 97,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie Sławomir Krakowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-09-2019 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Staszowie z siedzibą przy Tadeusza Kościuszki 2, 28-200 Staszów, pokój 133, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Czajków Południowy oraz Łukawica , 28-200 Staszów, dla której SĄD REJONOWY STASZÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1A/00014768/8.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość, składająca się z działek ewid. nr 574, 633, położonych w miejscowości Łukawica, Gmina Staszów oraz działek ewid. nr 374/1, 377/1 położonych w miejscowości Czajków Południowy, gmina Staszów. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1,4700 ha. Działka nr 574 zabudowana jest parterowym domem mieszkalnym o pow. użytkowej 97 m.kw. oraz trzema budynkami gospodarczymi. Pozostałe działki są gruntami niezabudowanymi. LICYTANT NIE MUSI BYĆ ROLNIKIEM.

Suma oszacowania wynosi 109 777,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 73 184,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 977,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 06 1600 1462 1871 9557 0000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Ostrowiec Świętokrzyski , Świętokrzyskie

50 823 zł | Kawalerka | 33,78 m2 | Parter

  • cena: 50 823 zł
  • 1 505 za m2
Image things

Staszów , Świętokrzyskie

174 968 zł | 114,20 m2

  • cena: 174 968 zł
  • 1 532 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

11 760 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 11 760 000 zł
  • 11 760 000 za m2