Jędrzejów , Świętokrzyskie

Mieszkanie | 91 450 zł | 48,62 m2

- 46 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości, stanowiących własność Gminy Jędrzejów:

Lokal mieszkalny nr 5, ul. Armii Krajowej 7 wraz z udziałem w wysokości 4862/75213
w części wspólnej budynku oraz udział 4862/75213 w prawie własności działki Nr 387/1 obręb 04 miasta Jędrzejowa. Księga wieczysta nr KI1J/00035343/5. Pow. użytkowa lokalu 48,62 m, pomieszczenie przynależne o pow. 2,40 m2. Cena udziału w prawie własności wynosi 8.721,00 zł. Cena wywoławcza: 91.450,00 zł

Przetarg odbędzie się 5 września 2019 roku o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie przy ul. 11-go Listopada 33a, III piętro, pokój nr 36. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej, nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu, w kasie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie lub na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Kielcach O/Jędrzejów 95 8493 0004 0210 0059 1221 0011. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji
ez
przetargowej dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Image things

Kielce , Świętokrzyskie

135 450 zł | Kawalerka | 28,21 m2 | 2 piętro

  • cena: 135 450 zł
  • 4 801 za m2
Image things

Działoszyce , Świętokrzyskie

27 354 zł | 2 pokoje | 55,93 m2 | Parter

  • cena: 27 354 zł
  • 489 za m2
Image things

Skalbmierz , Świętokrzyskie

746 000 zł | 1 947,00 m2

  • cena: 746 000 zł
  • 383 za m2