Nysa , Opolskie

Obiekt | 3 250 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 3 250 000 zł
 • Miasto: Nysa
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 3 250 000 zł
 • Ulica: Józefa Poniatowskiego 3a
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 162 500 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 38298X89693919
 • Termin wpłaty wadium: 2019-08-30 - Co to znaczy?

Opis

Zarząd Spółki działającej pod firmą Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. św. Mikołaja 65/68, 50-951 Wrocław, nr KRS 0000104938, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot prawa użytkowania wieczystego, zabudowanej budynkami o funkcjach magazynowych z częścią socjalno-biurową, położonej w Nysie przy ul. Józefa Poniatowskiego 3A, 48-300 Nysa, w granicach działek ewidencyjnych nr 4, 7/2,7/4,7/5,7/6 AM-11, obręb Radoszyn, wpisanej w Księdze Wieczystej pod nr XXXX/XXXXXXXX/X prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nysie V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cenę wywoławczą za nieruchomość ustala się na kwotę: 3 250 000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest :

1. Złożenie oferty kupna, którą należy zapakować w zamkniętą kopertę z dopiskiem „Przetarg-sprzedaż nieruchomości NYSA”. Oferty należy składać w sekretariacie Zarządu Spółki przy ul. św. Mikołaja 64 we Wrocławiu lub przesłać na adres : WZZ „Herbapol” S.A. ul. św. Mikołaja 65/68 ; 50-951 Wrocław (decyduje data wpływu).

2. Wpłacenie wadium w wysokości 162 500,00 zł (sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) na rachunek PKO S.A. I/O Wrocław 29 1020 5226 0000 6120 0024 7924 z zaznaczeniem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości NYSA ”. Za datę dokonania wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Spółki.

3. Ostateczny termin składania ofert upływa z dniem 30.08.2019r. do godz.12:00.II. Oferta kupna powinna zawierać :

1. Dane oferenta:

a/ osoba fizyczna – imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania wraz z pisemnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie przedstawionych danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia przetargu,

b/ jednostka organizacyjna – nazwa, adres, dane rejestrowe,

2. Proponowaną cenę zakupu oraz termin i formę płatności.

3. Zobowiązanie się oferenta do zapłaty wszystkich kosztów notarialnych.

4. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem oraz akceptacji warunków przetargu.III. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w siedzibie Zarządu Spółki we Wrocławiu przy ul. św. Mikołaja 65/68 w dniu 02.09.2019r. r. o godz. 10.00

Image things

Nysa , Opolskie

117 450 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 51,87 m2 | 2 piętro

 • cena: 117 450 zł
 • 2 264 za m2
Image things

Nysa , Opolskie

90 563 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 39,20 m2 | 2 piętro

 • cena: 90 563 zł
 • 2 310 za m2
Image things

Nysa , Opolskie

204 150 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 79,89 m2

 • cena: 204 150 zł
 • 2 555 za m2