Drezdenko , Lubuskie

Obiekt | 150 600 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich Grzegorz Grzegolec na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-09-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich z siedzibą przy ul. Rynek 2-3, 66-500 Strzelce Krajeńskie, pokój 13, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ul. Łączna 8, 66-530 Drezdenko, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj. IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1K/00002768/3.

Suma oszacowania wynosi 200 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 150 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 080,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 80 10901900 0000 0001 3410 3776.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich mieszczącym się pod adresem: ul. Rynek 2-3, Strzelce Krajeńskie, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Żagań , Lubuskie

139 000 zł | 3 pokoje | 73,60 m2

  • cena: 139 000 zł
  • 1 889 za m2
Image things

Stary Żagań , Lubuskie

870 680 zł | 1,00 m2

  • cena: 870 680 zł
  • 870 680 za m2
Image things

Święcko , Lubuskie

74 000 zł | 184,83 m2

  • cena: 74 000 zł
  • 400 za m2