Katowice , Śląskie

Obiekt | 657 333 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Marek Rataj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-08-2019 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach z siedzibą przy Warszawska 45, 40-010 Katowice, pokój 111, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Przodowników 92, 40-806 Katowice, dla której Wydział XI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1K/00039662/2.
Opis nieruchomości:
nieruchomość składająca się z działki nr 84/10 o pow. 5977 m.kw. w użytkowaniu wieczystym do 05.12.2089 r. oraz budynek biurowy, by\udynek portierni, budynek socjalno-magazynowy oraz siedem budynków warsztatowo-garażowych w budowie zwartej, stanowiące odrębną nieruchomość

Suma oszacowania wynosi 986 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 657 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 98 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 53 1020 2313 0000 3502 0339 5050.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
12.08.2019 11:00 - 11:15
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Katowice , Śląskie

884 295 zł | 1,00 m2

  • cena: 884 295 zł
  • 884 295 za m2
Image things

Katowice , Śląskie

66 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 32,60 m2 | 4 piętro

  • cena: 66 000 zł
  • 2 025 za m2
Image things

Katowice , Śląskie

287 250 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 287 250 zł
  • 287 250 za m2