Lidzbark Warmiński, warmińsko-mazurskie

Mieszkanie | 38 889 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 23,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

BURMISTRZ

LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. M. Kopernika 10 z równoczesną sprzedażą udziału wynoszącego 78/1000 w częściach wspólnych budynku oraz w działce gruntu oznaczonej w obrębie 7 numerem ewidencyjnym 258 o powierzchni 159 m2, ujawnionej w księdze wieczystej nr XXXX/XXXXXXXX/X z przeznaczeniem na cele użytkowe.

Lokal składa się z pokoju oraz położonych po przeciwnej stronie korytarza kuchni i WC o łącznej powierzchni użytkowej 23,90 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 7,2 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz ogrzewanie piecowe (piec w pokoju).

Pierwszy przetarg odbył się 26 czerwca 2019 roku.

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński oznaczona jest symbolem E60MWU – Teren istniejącej zabudowy śródmiejskiej, mieszkalno-usługowej, adaptowany. Dopuszcza się w parterach istniejących budynków zmianę funkcji mieszkalnej na funkcję usługowo-handlową nieuciążliwą. Dopuszcza się również wykonanie wejść i podjazdów dla osób niepełnosprawnych w liniach rozgraniczających ulicę o ile pozwalają na to warunki. Teren znajduje się w strefie „A” ochrony konserwatorskiej, na którym występują obiekty wpisane do rejestru zabytków- obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 3 Uchwały Nr LIII/380/10 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 31.03.2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

Według rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącego załącznik graficzny Nr 1 do uchwały Nr LIII/380/10 z dnia 31 marca 2010 roku, działka nr 258 obrębu 7 położona przy ul. M. Kopernika 10, znajduje się poza strefą „A” ochrony konserwatorskiej.

Nabywca lokalu zobowiąże się do dokonania zmiany przeznaczenia lokalu z mieszkalnego na użytkowy.

Budynek położony przy ul. M. Kopernika 10 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków.

Nabywcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067).Cena wywoławcza: 38.889,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych).

Wadium: 3.900,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych).

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 29 SIERPNIA 2019 ROKU O GODZ. 900 W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM PRZY ULICY A. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO 14,
W SALI KONFERENCYJNEJ (PARTER)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia23 sierpnia 2019 r. wpłacą wadium na konto Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński nr 13 1160 2202 0000 0000 6193 1481.

Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wymaganej kwoty na w/w rachunek bankowy.

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

W przetargu mogą uczestniczyć cudzoziemcy, którzy spełniają wymogi określone w ustawie z dnia
24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygrała zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym miejscu i terminie.

Wylicytowana cena winna być uiszczona przed zawarciem umowy notarialnej.

Koszty notarialne, sądowe oraz ewentualnego wznowienia granic działki ponosi Nabywca.

Burmistrz ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim, ul. Świętochowskiego 14, pokój
nr 101, tel. 89 767 85 14.

Image things

Ostróda, warmińsko-mazurskie

1 305 450 zł | 1 252,54 m2

  • cena: 1 305 450 zł
  • 1 042 za m2
Image things

Orneta, warmińsko-mazurskie

384 200 zł | 915,50 m2

  • cena: 384 200 zł
  • 420 za m2
Image things

Sampława, warmińsko-mazurskie

1 399 500 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 399 500 zł
  • 1 399 500 za m2