Bogaczów , Lubuskie

Mieszkanie | 33 000 zł | 2 pokoje | 72,71 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze


Magdalena Stefaniszyn


Kancelaria Komornicza, ul. Boh Westerplatte 11, Zielona Góra, 65-034 Zielona Góra


tel. 62 3221936 / fax.


Sygnatura: Kmp 31/03


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Magdalena Stefaniszyn na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-09-2019 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z siedzibą przy , 65-069 Zielona Góra, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Lipowa 6/1, 66-013 Bogaczów, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/000/82358/8.


Suma oszacowania wynosi 44 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 33 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO 24 1020 5402 0000 0202 0237 6903.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze mieszczącym się pod adresem: , Zielona Góra, 65-069 Zielona Góra.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Magdalena Stefaniszyn  • cena: 10 000 zł
  • 10 000 za m2
Image things

Stary Żagań , Lubuskie

870 680 zł | 1,00 m2

  • cena: 870 680 zł
  • 870 680 za m2
Image things

Gorzów Wielkopolski , Lubuskie

340 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 340 000 zł
  • 340 000 za m2