Zielona Góra , Lubuskie

Mieszkanie | 86 250 zł | 31,40 m2 | 4 piętro

- 44 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze


Magdalena Stefaniszyn


Kancelaria Komornicza, ul. Boh Westerplatte 11, Zielona Góra, 65-034 Zielona Góra


tel. 62 3221936 / fax.


Sygnatura: Km 854/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Magdalena Stefaniszyn na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-09-2019 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z siedzibą przy , 65-069 Zielona Góra, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ., położonej przy ul. Rydza Śmigłego 9/14, 65-001 Zielona Góra, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00056016/8.


Suma oszacowania wynosi 115 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 86 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO 24 1020 5402 0000 0202 0237 6903.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze mieszczącym się pod adresem: , Zielona Góra, 65-069 Zielona Góra.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Magdalena StefaniszynImage things

Zielona Góra , Lubuskie

132 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 132 000 zł
  • 132 000 za m2
Image things

Zielona Góra , Lubuskie

24 750 zł | 17,95 m2

  • cena: 24 750 zł
  • 1 379 za m2
Image things

Zielona Góra , Nowe Miasto

249 000 zł | 4 pokoje | 88,00 m2 | Parter

  • cena: 249 000 zł
  • 2 830 za m2