Strzelce Krajeńskie , Lubuskie

Obiekt | 384 000 zł | 582,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich Przemysław Gągało, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-10-2019 r o godz. 10:00, w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich ul. Rynek 2-3, w sali nr 13, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: 66-500 Strzelce Krajeńskie, Strzelecka 15, Bobrówko, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj. IV Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1K/00033021/1.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość, którą stanowi działka ewidencyjna nr 256/6 o pow. 4,1141 ha,w tym Br/RV-0,2549 ha, Wsr/RIVb-0,8770 ha, Lzr/RIVb-2,7137 ha, RIVa-0,2685 ha, położona w miejscowości Bobrówko, ul. Strzelecka 14, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj. IV Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1K/00033021/1. Zabudowę działki stanowi zespół pałacowo-parkowy z pałacem o pow. 582,00 m² do generalnego remontu oraz gruntem do zagospodarowania. Obecnie działka obejmuje tylko niewielką część całości o pow. 41 141 m² (4,1141 ha). Działka i budynki od wielu lat są opustoszałe. Budynek pałacu pochodzi z XVIII w, jest wysoko podpiwniczony, zbudowany został dla rodziny von der Osten, do której należała cała wieś Bobrówko już od średniowiecza, ma wielką wartość historyczną i wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem L-303/A. W XIX wieku dwór był kilkukrotnie przebudowywany. Od 1950 r do 1964 r w budynku mieściło się więzienie dla kobiet, potem budynek przeszedł na własność Strzeleckiego Kombinatu Rolnego (SKR), a w roku 2006 dwór wraz z parkiem został sprzedany w ręce prywatne. Na zapleczu, przy budynku pałacu, znajduje się bezodpływowy zbiornik na ścieki, obsługujący kilka sąsiednich budynków (ustanowiona służebność korzystania z tego zbiornika oraz przejścia i przejazdu).W części południowej działki znajduje się staw parkowy-od wielu lat nieoczyszczany.

Dawniej cały teren należał do zespołu pałacowo-parkowego, a budynki gospodarcze i mieszkalne zajmowane były przez służbę. Nieruchomość położona jest w południowo-wschodniej części wsi, na jej obrzeżach, w otoczeniu terenów rolnych i leśnych. Nieruchomość ma dostęp do sieci elektroenergetycznej i wodociągowej. Teren działki jest nieogrodzony i niezagospodarowany, w większości jest zachwaszczony i zakrzaczony. Dla terenu, w którym położona jest nieruchomość nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.


Suma oszacowania wynosi: 576 000,00 zł Cena wywołania wynosi: 384 000,00 zł


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest: 57 600,00 zł- najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Rękojmię można uiścić na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Gorzowie 54 10201967 0000 8202 0052 4454 lub w kasie kancelarii. Rękojmia może być też złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie, zaś akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w ww. terminie w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich I Wydział Cywilny ul. Rynek 2-3, pod sygn. akt I Co 853/15. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 (Dz.U.z 2015 poz.626 art.2 pkt 3)od 01 stycznia 2016 r nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty 2% podatku obliczonego od wartości rynkowej rzeczy, poza wyjątkami określony w ustawie.

Image things

Strzelce Krajeńskie , Lubuskie

110 000 zł | 109,50 m2

  • cena: 110 000 zł
  • 1 005 za m2