Chełm , Lubelskie

Mieszkanie | 72 000 zł | Mieszkanie | 46,44 m2

- 54 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie mgr Robert Łogosz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2019 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie z siedzibą przy AL. I AWP 16, 22-100 22-100 Chełm, pokój 5, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ul. Słowackiego 10/1A, 22-100 Chełm, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny jako odrębna nieruchomość, położony na parterze, składający się z 2 izb o pow. 46,44 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 9,35 m2 oraz udział w wysokości 5579/371939 w działce gruntu nr 299/2 jako prawa związanego z własnością lokalu

Suma oszacowania wynosi 108 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 72 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/Chełm 45 10201563 0000 5302 0013 6895 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Chełmie mieszczącym się pod adresem: AL. I AWP 16, Chełm, 22-100 22-100 Chełm.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Historyczne ceny

Image things

Chełm , Lubelskie

176 250 zł | Mieszkanie | 5 pokoi | 82,54 m2

  • cena: 176 250 zł
  • 2 135 za m2
Image things

Chełm , Lubelskie

11 250 zł | 31,11 m2

  • cena: 11 250 zł
  • 362 za m2
Image things

Chełm , Lubelskie

7 200 zł | 20,02 m2

  • cena: 7 200 zł
  • 360 za m2