Łódź , Widzew

Obiekt | 7 013 898 zł | 10 607,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Andrzej Ritmann na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-08-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z siedzibą przy Kopcińskiego 56/brak, 90-032 Łódź, pokój IV, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/00174944/3.
Opis nieruchomości:
Grunt oddany w użytkowanie wieczyste wraz z budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość będącym własnością dłużnika, znajdujący się na terenie przemysłowym o łącznej powierzchni 1,0675 ha. Nieruchomość składa się z działek ewidencyjnych nr 231/69, 231/72, 2312/68. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Miasto Łódź w części 6313 /10676 oraz Skarb Państwa w części 4363 /10676. Okres użytkowania ustalono do dnia 2089-12-05. Przedmiotem wyceny jest również prawo własności dwóch budynków ustyuowanych na tym gruncie 1) budynku produkcyjno-magazynowo-biurowego o powierzchni zabudowy 10 607m2, który składa się z dwóch części funkcjonalnych: parterowej hali produkcyjno-magazynowej o Pz = 9708m2 i Pu= ok 8252m2; części biurowej - 2-3 kondygnacyjnej o Pz=919m2 i Pu= ok.1953m2. 2) budynku trafostacji o Pz= 46m2.

Suma oszacowania wynosi 10 520 847,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 7 013 898,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 052 084,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski 07 1050 1461 1000 0022 7079 5699.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi mieszczącym się pod adresem: Kopcińskiego 56, Łódź, 90-032 Łódź.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Image things

Łódź , Bałuty

170 000 zł | 2 pokoje | 36,64 m2

  • cena: 170 000 zł
  • 4 640 za m2
Image things

Łódź , Polesie

131 550 zł | 2 pokoje | 42,23 m2 | 4 piętro

  • cena: 131 550 zł
  • 3 115 za m2
Image things

Łódź , Bałuty

216 825 zł | 1,00 m2

  • cena: 216 825 zł
  • 216 825 za m2