Zduńska Wola , Łódzkie

Dom | 242 865 zł | 175,77 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli


Antoni Nowakowski


Kancelaria Komornicza, Kościelna 19, 98-220 Zduńska Wola


tel. 43 8238316 / fax. 43 8238316 24


Sygnatura: Km 404/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli Antoni Nowakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-09-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z siedzibą przy Żeromskiego 19, 98-220 Zduńska Wola, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: , położonej przy ul. Porębska 20, 98-220 Zduńska Wola, dla której Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1Z/00019397/4.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana wolnostojącym murowanym budynkiem mieszkalnym, parterowym z poddaszem użytkowym, o powierzchni zabudowy 135 m2, pow. użytkowa 175,77 m2, z garażem w bryle budynku (działka o nr ewid. 609/25 o pow. 0,1184 ha)

UWAGA!
Nieruchomość obciążona dożywotnią służebnością osobistą polegającą na bezpłatnym i dożywotnim prawie zamieszkiwania i korzystania przez uprawnionego z budynku całego domu oraz innych pomieszczeń służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz swobodnego poruszania się po posesji i dojścia do drogi publicznej.
Wartość ograniczonego prawa rzeczowego - służebności osobistej oszacowana została na kwotę 152.980,00 zł.

Wartość nieruchomości bez obciążenia służebnością osobistą wynosi 476.800,00 zł.

Suma oszacowania nieruchomości obciążonej ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością osobistą wynosi 323 820,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 242 865,00 zł.


Suma oszacowania wynosi 323 820,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 242 865,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 382,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO SA I O Zduńska Wola 32 124033051111000029376397.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli mieszczącym się pod adresem: Żeromskiego 19, Zduńska Wola, 98-220 Zduńska Wola.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Antoni NowakowskiImage things

Zduńska Wola , Łódzkie

54 000 zł | 2 pokoje | 37,11 m2 | 4 piętro

  • cena: 54 000 zł
  • 1 455 za m2