Goszczanów , Łódzkie

Dom | 113 888 zł | 87,78 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-08-2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 1, 98-200 , pokój XI, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: położonej przy ,Chwalęcice, 98-215 Goszczanów, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1S/00022282/4.
Opis nieruchomości:
Działka nr ewid. 195 (dawny nr 185) o powierzchni 0,9019 ha - o kształcie nieforemnego wieloboku, zbliżonego do trapezu z dostępem do drogi publicznej. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, budynkiem stodoły z oborą, budynkiem garażu, budynkiem starej obory. Pozostała część działki porośnięta trawą i drzewami owocowymi. Działka posiada dostęp do energii elektrycznej, wody z wodociągu na terenie wsi Chwalęcice. Budynek mieszkalny - o powierzchni użytkowej 87,78 m2, podpiwniczony, z nieużytkowym strychem, wykonany w technologii murowanej, nieotynkowany. Budynek stodoły z oborą - o powierzchni użytkowej 434 m2, w budynku znajduje się instalacja elektryczna i wody. Budynek garażu - o powierzchni użytkowej 125 m2, w budynku znajduje się instalacja elektryczna. Budynek starej obory - o powierzchni użytkowej 123 m2, w budynku znajduje się instalacja elektryczna i wody.

Suma oszacowania wynosi 151 850,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 113 887,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 185,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział I w Wieluniu 44 10204564 0000 5502 0010 9348.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Goszczanów , Łódzkie

186 667 zł | 1,00 m2

  • cena: 186 667 zł
  • 186 667 za m2