Trzebiatów , Zachodniopomorskie

Obiekt | 990 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

PKN ORLEN SA

Trzebiatów ul. Kołobrzeska
Nieruchomość gruntowa o charakterze przemysłowym, zabudowana infrastrukturą techniczną.

Forma rozporządzania nieruchomością: SPRZEDAŻ
CENA WYWOŁAWCZA: 990.000,00 PLN netto
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej miasteczka, przy ul. Kołobrzeskiej, drodze
głównej stanowiącej fragment drogi powiatowej nr 102 prowadzącej do Kołobrzegu.
Najbliższe sąsiedztwo: zabudowa przemysłowo-usługowa oraz tereny rolne.
Nieruchomość zabudowana jest budynkami i budowlami.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Obszar, na którym zlokalizowana jest nieruchomość nie posiada obowiązującego planu
zagospodarowania przestrzennego.
PKN ORLEN S.A. zastrzega niniejszym, że niektóre informacje zawarte w niniejszej
prezentacji mogą być niepełne lub nieaktualne. Przed przystąpieniem do złożenia oferty,
Oferent zobowiązany jest zapoznać się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, w
tym w szczególności dokumentacją dotyczącą nieruchomości udostępnianą zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez sądy oraz organy administracji.
Oferent ponosi całkowite ryzyko związane z niedopełnieniem niniejszego warunku.PKN ORLEN S.A. zastrzega, iż wybór oferty w toku przetargu może nastąpić jedynie na podstawie zgody właściwych organów Spółki w formie uchwały.
Do tego czasu wszelkie pisma kierowane do oferentów, zaproszenia do dalszych negocjacji, udział w negocjacjach cenowych za pośrednictwem platformy
internetowej w tym złożenie w ich toku najwyższej oferty, nie stanowią i nie mogą być uznawane za przyjęcie oferty przez PKN ORLEN S.A.
Termin rozstrzygnięcia postępowania upływa z dniem 30.11.2019 r.
PKN ORLEN S.A. zastrzega przysługujące prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali takie same warunki, w szczególności tę
samą cenę.
PKN ORLEN S.A. poinformuje każdego z oferentów w drodze pisemnego zawiadomienia o wyniku postępowania odnośnie do jego oferty lub zamknięciu
postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert albo jego unieważnieniu najpóźniej do dnia rozstrzygnięcia postępowania.
Jednocześnie PKN ORLEN S.A. zastrzega możliwość przedłużenia terminu rozstrzygnięcia postępowania o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
PKN ORLEN S.A. zastrzega, iż umowa sprzedaży nieruchomości może zostać zawarta z chwilą złożenia przez Spółkę i wybranego oferenta oświadczeń woli w
formie aktu notarialnego, o ile wcześniej Właściwe Organy Spółki wyraziły zgodę na jej zawarcie.
PKN ORLEN S.A. zastrzega, że w przypadku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego, zgodnie z dyspozycją art. 109 ust. 1 pkt. 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2015 roku, poz. 782, ze zm.) gminie przysługuje prawo pierwokupu. W
takim przypadku przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży. Umowa przenosząca prawo użytkowania
wieczystego nieruchomości zostanie zawarta pod warunkiem że gmina nie wykona przysługującego jej prawa pierwokupu.
Powyższe dotyczyć może również sprzedaży prawa własności gruntu niezabudowanego, w przypadkach przewidzianych w treści art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy o
gospodarce nieruchomościami.
Kryterium wyboru najlepszej oferty jest cena (podana w zaokrągleniu do tysięcy złotych). PKN ORLEN S.A. zastrzega, że rozpatrywane będą wyłącznie oferty
spełniające wymogi niniejszego ogłoszenia.
PKN ORLEN S.A. może przeprowadzić dodatkowe negocjacje z oferentem (oferentami) który zaoferował najkorzystniejsze warunki, lub wezwać ich do udziału w
negocjacjach cenowych za pośrednictwem platformy internetowej, na podstawie odrębnego zawiadomienia.Wadium należy wpłacić na konto: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. Pekao S.A. 06 1240 5282 1111 0000 4895 1887
najpóźniej do dnia 23.08.2019 roku oraz załączyć do oferty potwierdzoną przez bank kopię przelewu (w przelewie powinna znajdować się informacja jakiej
nieruchomości wadium dotyczy: nazwa miejscowości, adres, nr księgi wieczystej).

Image things

Trzebiatów , Zachodniopomorskie

90 000 zł | 3 pokoje | 54,92 m2

  • cena: 90 000 zł
  • 1 639 za m2