Piotrków Trybunalski , Łódzkie

Mieszkanie | 105 000 zł | 2 pokoje | 49,97 m2

- 47 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim


Jerzy Dobrowolski


Kancelaria Komornicza, Al. 3 Maja 4, 97-300 Piotrków Trybunalski


tel. 44 647-50-27 / fax.


Sygnatura: Km 1254/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Jerzy Dobrowolski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-09-2019 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski, pokój XVII, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy ul. Modrzewskiego 15 bl.3/27, 97-300 Piotrków Tryb, dla którego Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1P/00077793/1.


Suma oszacowania wynosi 140 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 105 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Kasa Oszczędnościowa Bank Polski SA Oddział 1 w Piotrkowie 26 10203916 0000 0602 0187 6812.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim mieszczącym się pod adresem: Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Jerzy DobrowolskiImage things

Piotrków Trybunalski , Łódzkie

139 133 zł | 3 pokoje | 81,06 m2 | 1 piętro

  • cena: 139 133 zł
  • 1 716 za m2