Górzyca , Lubuskie

Obiekt | 50 000 zł | 10,80 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 50 000 zł
 • Miasto: Górzyca
 • Powierzchnia: 10,80 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 4 630 zł
 • Ulica: Kolejowa
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 9 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 37034X86733631
 • Termin wpłaty wadium: 2019-08-08 - Co to znaczy?

Opis

WÓJT GMINY GÓRZYCA
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działeki:
Górzyca

Do ceny sprzedaży nieruchomości osiągniętej w drodze przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką. Nieruchomości są wolne od wszelkich długów, ciężarów i hipotek oraz nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Nieruchomość położona w bliskim sąsiedztwie stacji kolejowej w Górzycy, przy ul. Kolejowej. Dojazd do działki: dwukierunkowa ulica z kostki betonowej z urządzonym chodnikiem, kształt działki zbliżony do kwadratu, uzbrojona w media: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa. Działka jest zabudowana budynkiem o pow. zabudowy 10,80 m2, pow. użytkowa 8,59 m2. Budynek jest w złym stanie technicznym, przeznaczonym do rozbiórki.
W granicach działki występują dwa pojedyncze drzewa brzozy o wys. ok. 15 m, występują wysokie zakrzaczenia oraz roślinność trawiasta.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Górzyca przyjętym uchwałą Nr XXXII.174.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI.85.2012 Rady Gminy Górzyca z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzyca w obrębie miejscowości Górzyca, działka nr 251/27obręb Górzyca położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej mieszanej o symbolu 5 MM.
Ustalenia dla terenu 5 MM – teren zabudowy mieszkaniowej mieszanej ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jmieszana;
2) przeznaczenie uzupełniające: usługi podstawowe, zajmujące do 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego lub do 25% powierzchni zabudowy w przypadku lokalizacji w odrębnym budynku usługowym.
1a. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 31MN, dopuszcza się budownictwo socjalne. 3. Na terenach o których mowa powyżej w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:
1.2.1) kształtowanie budynków – wolnostojące i małe budynki mieszkalne
1.2.2) wysokość budynku jednorodzinnego: od 7 m do 12 m;
1.2.3) wysokość małego domu mieszkalnego: od 10 m do 14 m;
1.2.4) zakaz stosowania:
1.2.4.a) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych od strony ulic,
1.2.4.b) od frontu działki dachów asymetrycznych, lukarn i facjat dachowych o powierzchni większej niż połowa połaci dachu,
1.2.4.c) tworzyw sztucznych typu siding jako materiały okładzinowe;
1.2.5) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 25º do 45º;
1.2.6) pokrycie dachówką lub materiałem dachówkopodobnym.
W zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się:
1.2.1) ogrodzenia od frontu działki o wysokości do 1,5 m, ażurowości min. 40%, z podmurówką pełną
do 0,5 m;
1.2.2) na działce budowlanej budynek garażowy lub gospodarczy wolnostojący, o powierzchni zabudowy do 50 m², wysokości do 6 m, o geometrii dachu i pokryciu jak dla budynku mieszkalnego;
1.2.3) obiekty małej architektury.
W zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:
1.2.1) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki;
1.2.2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 40% powierzchni działki.
W zakresie zasad i warunków łączenia i podziałów nieruchomości dla nowych działek obowiązuje:
1.2.1) powierzchnia działki budowlanej od 1000 m²;
1.2.2) szerokość frontu działki budowlanej od 25 m.

Przetarg odbędzie się 12 sierpnia 2019r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Górzycy ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić do dnia 08 sierpnia 2019r. godz. 1500 w kasie Urzędu Gminy w Górzycy lub na konto Bank Spółdzielczy Ośno Lub. Oddział Górzyca nr konta 60 8369 0008 0060 2826 2000 0080. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy. Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości a w przypadku osób reprezentujących podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania, wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu razem bądź osobiście za okazaniem notarialnej umowy wyłączającą wspólność ustawową małżeńską lub za okazaniem notarialnego pełnomocnictwa współmałżonka zawierającego zgodę na nabycie nieruchomości gminnej.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości. O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Gmina Górzyca może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi Organizator zastrzega prawo odwołania przetargu z ważnych powodów z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 2 lub telefonicznie pod nr 095 7591211 wew. 28.

Image things

Wschowa , Lubuskie

62 579 zł | 47,90 m2 | Parter

 • cena: 62 579 zł
 • 1 306 za m2
Image things

Gubin , Lubuskie

45 000 zł | Kawalerka | 28,30 m2

 • cena: 45 000 zł
 • 1 590 za m2
Image things

Zielona Góra , Lubuskie

192 000 zł | 3 pokoje | 67,40 m2 | 1 piętro

 • cena: 192 000 zł
 • 2 849 za m2