Siennica Nadolna , Lubelskie

Obiekt | 83 325 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie Joanna Sawicka Iwaniuk Kancelaria komornicza w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw ul. Podwale 2A tel. 082 576 22 40 email: [email protected] Sygn.akt KM 633/02 W odpowiedzi podać: sygn. akt KM
OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie Joanna Sawicka Iwaniuk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12-08-2019 r. o godz. 09:00 w sali Sądu Rejonowego w w Krasnymstawie odbędzie się:
PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości w postaci: - działki nr 743 o pow. 0,4300 ha oszacowanej na kwotę 3.655,00 zł - działki nr 744 o pow. 0,3700 ha oszacowanej na kwotę 3.145,00 zł położonych w miejscowości Wincentów, - działki nr 46/2 o pow. 0,5600 ha częściowo zabudowanej owczarnią i budynkiem gospodarczym oszacowanej na kwotę 104.300,00 zł położonej w miejscowości Siennica Nadolna
stanowiącej własność dłużnika:
GALEWSKI PAWEŁ
ul. SIENNICA NADOLNA 74
22-302 SIENNICA NADOLNA posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w KRASNYMSTAWIE nr KW ZA1K/00015472/1. Nieruchomość oszacowana jest łącznie na kwotę: 111.100,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania poszczególnych działek tj. łącznie kwotę: 83.325,00 zł (działka nr 743- 2.741,25 zł; działka nr 744 2.358,75 zł; działka nr 46/2- 78.225,00 zł)
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłat rękojmi na rachunek bankowy Komornika - 90 1020 1563 0000 5002 0013 6911 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Chełmie - można dokonywać najpóźniej na 2 dni przed terminem licytacji. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawn wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o
SADZIE przysądzeniu własności.

Image things

Zamość , Lubelskie

113 333 zł | 238,17 m2

  • cena: 113 333 zł
  • 476 za m2
Image things

Nałęczów , Lubelskie

1 816 750 zł | 1 697,89 m2

  • cena: 1 816 750 zł
  • 1 070 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

195 359 zł | 2 pokoje | 46,00 m2 | 3 piętro

  • cena: 195 359 zł
  • 4 247 za m2