Głogów , Dolnośląskie

Mieszkanie | 80 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 55,86 m2 | Parter

- 66 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 80 000 zł
 • Miasto: Głogów
 • Powierzchnia: 55,86 m2
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Cena za m2: 1 432 zł
 • Ulica: Kamienna Droga 39
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 10 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 37026X86714895
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-02 - Co to znaczy?

Opis

PREZYDENT MIASTA GŁOGOWA
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ulicy Kamienna Droga 39 w Głogowie, o powierzchni użytkowej 55,86 m2
wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnicą o powierzchni 14,65 m2 oraz udziałem wynoszącym 534/10000 części w nieruchomości wspólnej i w prawie własności działki gruntu oznaczonej nr geod. 35 o powierzchni 1497 m2 , położonej w obrębie 3 „Wyspa Katedralna”, ujawnionej w księdze wieczystej nr XXXX/XXXXXXXX/X, której działy III i IV nie zawierają wpisów obciążających zbywany udział w nieruchomości gruntowej.
Lokal usytuowany jest na parterze ( I kondygnacji). W skład lokalu wchodzi: jeden pokój, garderoba, przedpokój, kuchnia, łazienka z wc i skrytka. Lokal wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną. Centralne ogrzewanie etażowe. Ciepła woda użytkowa poprzez piec na paliwo stałe. Brak gazu.
Mieszkanie bez balkonu, dwustronne, środkowe. Okna usytuowane od strony wschodniej i zachodniej. Mieszkanie do kompleksowego remontu.
Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal wzniesiony został w technologii tradycyjnej murowanej przed 1939 rokiem. Jest to budynek mieszkalny, wielorodzinny, wolnostojący, dwuklatkowy, czterokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, zawierający 16 lokali mieszkalnych ( po 8 mieszkań w każdej klatce).
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Ostrowa Tumskiego w Głogowie, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVII/388/98 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 marca 1998 r. ( Dziennik Urzędowy Województwa Legnickiego Nr 10, poz. 92 z dnia 11 maja 1998 r.) nieruchomość gruntowa, na której posadowiony jest budynek mieszkalny zawiera się w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 15 MW, la którego ustala się przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Ponadto nieruchomość zlokalizowana jest w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wpisanej do rejestru zabytków i w strefie „OW” obserwacji archeologicznej.
Cena wywoławcza 80.000,00 zł, tj. 18.855,92 euro.
Wadium 10.000,00 zł.
Minimalne postąpienie 800,00 zł.
Cena lokalu w euro ustalona została na podstawie średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 4 lipca 2019 r. ( 1 EUR = 4,2427).
1. Przetarg odbędzie się w dniu 6 września 2019 r. o godz. 10:30 w sali nr 122 Urzędu Miejskiego w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów.
2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w wyznaczonym terminie wpłacą wadium i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
1) w przypadku osób fizycznych: dowód tożsamości;
2) w przypadku osób prawnych: dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot, odpis aktualny (ważny 3 miesiące) z Krajowego Rejestru Sądowego, uchwałę wyrażającą zgodę na nabycie lokalu;
3) pełnomocnicy winni przedstawić poświadczone pełnomocnictwo.
3. Nabycie lokalu przez cudzoziemca może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278). Cudzoziemiec zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie lokalu będącego przedmiotem przetargu wymaga uzyskania zezwolenia.
4. Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na rachunek Gminy Miejskiej Głogów: Bank BGŻ S.A. Oddział w Głogowie, Plac Jana z Głogowa 2 nr 65 2030 0045 1110 0000 0192 9720 z dopiskiem „przetarg na lokal przy ul. Kamienna Droga 39/1”, w terminie nie później niż do dnia 2 września 2019 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Miejskiej Głogów.

Historyczne ceny

Image things

Głogów , Dolnośląskie

50 000 zł | 48,00 m2

 • cena: 50 000 zł
 • 1 042 za m2
Image things

Głogów , Dolnośląskie

299 700 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 65,10 m2 | Parter

 • cena: 299 700 zł
 • 4 604 za m2
Image things

Głogów , Dolnośląskie

89 692 zł | 1,00 m2

 • cena: 89 692 zł
 • 89 692 za m2