Kościelisko , Małopolskie

Mieszkanie | 216 512 zł | 105,46 m2

- 82 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 216 512 zł
 • Miasto: Kościelisko
 • Powierzchnia: 105,46 m2
 • Województwo: Małopolskie
 • Cena za m2: 2 053 zł
 • Ulica: Butorów 3
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 28 868 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 37014X86686791
 • Termin wpłaty wadium: 2019-08-05 - Co to znaczy?

Opis

Bogusław Klocek Kurator Kancelarii Komorniczej Nr 1 w Zakopanem ul. Nowotarska 26a 34-500 Zakopane w sprawie prowadzonej z wniosku wierzyciela:
Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Gdyni
ul. Legionów 126 81-472 Gdynia
reprezentowanego przez:
Radca Prawny Monika JainskaKwidzyńska251-416Wrocław

przeciwko dłużnikowi;
Kłusak Halina D-51103 Koln Buchforststr. 38

zawiadamia na podstawie art. 953 kpc, 954 kpc w związku z art. 955 kpc, że

w dniu 6 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00

w sali nr 226 Sądu Rejonowego w Zakopanem ul. Gimnazjalna 13 34-500 Zakopane odbędzie się:


P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
N I E R U C H O M O Ś C I


położonej w Kościelisku mającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zakopanem nr nr NS1Z/00063735/8 należącej do dłużniczki a składającej się z lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. 105,46m2, położonego na parterze budynku nr 3 przy ul. Butorów w Kościelisku. Lokal składa się z dwóch pokoi, korytarza, łazienki, wiatrołapu i kuchni z jadalnia. Do lokalu przynależą: piwnica, komunikacja, dwa magazyny oraz pomieszczenie gospodarcze i budynek gospodarczy. Powierzchnia użytkowa przynależnych pomieszczeń wynosi 15,16m2, natomiast powierzchnia budynku gospodarczego wynosi 32,53m2. Łączna powierzchnia wszystkich pomieszczeń wynosi 153,15 m2. Z własnością lokalu związany jest udział 42/100 części w nieruchomości wspólnej Nr Kw NS1Z/00012764/8, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Kościelisku przy ul. Butorów nr3 i składa się z trzech działek ewidencyjnych nr 345/1, 348/4 i 349/1 o łącznej powierzchni 0,0903 ha , które stanowią całość funkcjonalno-użytkową. Działki zabudowane są budynkiem mieszkalnym, czterolokalowym. Budynek wzniesiony w latach 1976-1977 podpiwniczony, czterokondygnacyjny. Obiekt zrealizowany na planie prostokąta, od wschodniej strony posiada zadaszona wiatę o konstrukcji drewnianej. Obiekt dawnego schroniska. Przyziemie murowane, ściany zewnętrzne częściowo obłożone kamieniem, otynkowane, nieocielone. Pozostałe kondygnacje drewniane. Więźba dachowa o konstrukcji drewnianej, dach kryty gontem, nieocieplony. Budynek wypsoażony w instalacje: grzewczą (na węgiel), ciepłej wody użytkowej, zimnej wody, kanalizacji sanitarnej, wentylacji grawitacyjnej, elektryczną Strop nad przyziemiem żelbetowy, nad pozostałymi kondygnacjami- drewniany. Budynek w stanie technicznym do remontu i modernizacji. Dostęp do drogi publicznej – ul. Salamandra o nawierzchni asfaltowej odbywa się poprzez działki będące własnością Polskich Kolei Linowych (droga wyłożona płytami betonowymi)– brak prawnie uregulowanego dojazdu. W najbliższym sąsiedztwie luźna zabudowa jednorodzinna i pensjonatowa, wyciąg Butorowy Wierch (wyciąg narciarski krzesełkowy wyłączony w 1993 roku), tereny niezabudowane, lasy. Działki ew. 345/1, 348/4 i 349/1 obr. 403 Kościelisko położone są jest w terenie objętym zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania terenu przyjętego uchwałą nr XXIII/157/2001 Rady Gminy Kościelisko z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Kościelisko. Zgodnie z w/w planem miejscowym, działki, na których wzniesiony jest budynek przy ul. Butorów 3, położone są na terenie oznaczonym symbolem UKL - tereny stacji kolei linowych. Lokal nr 4 stanowi pustostan od około 7 lat. Nie jest ogrzewany, nie posiada łazienki. Stan technicy lokalu zły, standard niski. Obiekt do remontu i modernizacji. W lokalu Instalacja elektryczna, wod-kan, wentylacyjna, kominek.
UWAGA!
Zgodnie z Opinią do sygn. akt Km 1419/13 wykonaną na zlecenie Komornika Sądowego w Zakopanem z dnia 8 sierpnia 2018 roku przez Biegłego Sądowego Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, geodetę mgrinż. Przemysława Mnych: W wyniku geodezyjnego pomiaru terenowego poprzedzonego czynnościami ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego istniejących znaków granicznych działka ew. 348/4 obr. Butorów 1 (221704_2.0403) objęta KW NS1Z/00012764/8 zmieniła powierzchnię (wg stanu dotychczasowego powierzchnia wynosiła 0,0253ha, natomiast wg stanu nowego wynosi 0,0280 ha) W wyniku geodezyjnego pomiaru terenowego poprzedzonego czynnościami ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego istniejących znaków granicznych działka ew. 349/1 obr. Butorów 1 (221704_2.0403) objęta KW NS1Z/00012764/8 zmieniła powierzchnię (wg stanu dotychczasowego powierzchnia wynosiła 0,0033ha, natomiast wg stanu nowego wynosi 0,0050 ha)W obowiązującej bazie danych EGiB działka ew. 451/1 obręb Butorów (121704_2.0403) objęta KW NS1Z/00012764/8 posiada błędnie ujawniony przebieg granic oraz błędną powierzchnię.
W obowiązującej bazie danych EGiB działka ew. 451/1 obręb Butorów (121704_2.0403) objęta KW NS1Z/00012764/8 posiada błędnie ujawniony przebieg granic oraz błędną powierzchnię. Zgodnie z opinią Biegłego geodety mgr inż. Przemysława Mnych z daty 31 grudnia 2018 roku, część budynku mieszkalnego o pow. 1m2 oraz część okapu tego budynku o pow. 10m2 zlokalizowana jest na działceewid. nr 344 obj. NS1Z/00011783/0. Zgodnie z danymi ujawnionymi w dziale II księgi wieczystejNS1Z/000111783/0 własność tej nieruchomości przysługuje Skarbowi Państwa, natomiast użytkownikiem wieczystym działki są Polskie Koleje Linowe S.A.


Nieruchomość oszacowana została na kwotę 288.682,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 216.511,50 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 28.868,20 zł. na rachunek bankowy komornika w Banku Pekao SA I Oddział w Zakopanem ul. Krupówki 19 nr: 43 1240 5165 1111 0000 5223 8530 lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmia złożona na rachunku bankowym będzie uwzględniona tylko po stwierdzeniu jej na wyciągu bankowym najpóźniej w dzień poprzedzający licytację. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu o którym mowa w art. 977 kpc ma charakter szczególny do dokonania określonej czynności i winno wskazywać konkretny przetarg, w którym dana osoba ma wziąć udział.
Na 14 dni przed terminem licytacji wolno oglądać nieruchomość w następującym terminie:
23.07.2019 r. od godz. 11:00 do godz: 12:00 ( zamiar oglądania nieruchomości należy zgłosić w kancelarii 3 dni przed wyznaczonym terminem oglądania nieruchomości ) oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zakopanem ul. Gimnazjalna 13 akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Image things

Dąbrowa Tarnowska , Małopolskie

1 010 621 zł | 357,34 m2

 • cena: 1 010 621 zł
 • 2 828 za m2
Image things

Niepołomice , Małopolskie

478 500 zł | 149,72 m2

 • cena: 478 500 zł
 • 3 196 za m2
Image things

Zakliczyn , Małopolskie

117 949 zł | 2 pokoje | 55,78 m2 | Parter

 • cena: 117 949 zł
 • 2 115 za m2