Zakopane, małopolskie

Lokal użytkowy | 11 846 zł | 13,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Kurator Kancelarii Komornika Sądowego Waldemara Hosiawy Komornik Sądowy Bogusław Klocek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-08-2019 o godz. 09:00w budynku Sądu Rejonowego w Zakopanem z siedzibą przy Gimnazjalna 13, 34-500 Zakopane, pokój 226, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Kasprowicza 24 D/2, 34-500 Zakopane, dla której SĄD REJONOWY ZAKOPANE V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCHprowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Lokal niemieszkalny nr 2 położony w Zakopanem przy ul. Kasprowicza 24 D, o powierzchni użytkowej 13,90 m2 mający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zakopanem nr: XXXX/XXXXXXXX/X należący do dłużnika: Dekor Bau 2 Sp. z o.o. w Zakopanem 34-500 Zakopane ul. Kasprowicza 24 D lok I/2 Budynek nr 24 D położony w Zakopanem przy ul. Kasprowicza to budynek mieszkalny, wielorodzinny, piętrowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony z przyziemiem, wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowany, ocieplony o typowej regionalnej architekturze, obiekt z wzniesionych w latach 2006-2007, użytkowany w całości jako mieszkalny wielorodzinny. Stan techniczny ogólny dobry, standard typowy. Budynek położony na terenie zamkniętego ogrodzonego kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Teren zagospodarowany. W Budynku sieć wodociągowa, kanalizacyjna, sieć elektro - energetyczna, sieć teletechniczna, sieć grzewcza - Geotermia. Lokal niemieszkalny nr 2 położony jest w przyziemiu o powierzchni użytkowej 13,90 m2 i składa się z jednego pomieszczenia - pomieszczenie techniczne (może być użytkowane jako pomieszczenie gospodarcze, komórka lokatorska) - stan techniczny dobry, standard typowy przeciętny do odświeżenia, na podłodze płytki ceramiczne, ściany malowane emulsyjnie, lokal wyposażony w instalacje oświetleniową. Z własnością lokalu związany jest udział 1390/161451 w nieruchomości wspólnej opisanej w księdze wieczystej nr NS1Z/00038206, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Na 14 dni przed terminem licytacji wolno oglądać nieruchomość w następującym terminie: 23.07.2019 r. od godz. 10:00 do godz: 11:00

Suma oszacowania wynosi 15 795,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 846,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 579,50 zł. Zgodnie z art. 962 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyc rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO S.A. 43 1240 5165 1111 0000 5223 8530.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu o którym mowa w art. 977 kpc ma charakter szczególny do dokonania określonej czynności i winno wskazywać konkretny przetarg, w którym dana osoba ma wziąć udział.W ciągu dwóch tygodni przed licytacją zainteresowani mogą przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zakopanem ul. Gimnazjalna 13.

Operat szacunkowy nieruchomości do wglądu w kancelarii komornika po wcześniejszym umówieniu terminu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Zakopane, małopolskie

1 884 098 zł | Dom | 872,91 m2

  • cena: 1 884 098 zł
  • 2 158 za m2
Image things

Zakopane, małopolskie

1 884 098 zł | Dom | 872,91 m2

  • cena: 1 884 098 zł
  • 2 158 za m2
Image things

Zakopane, małopolskie

258 646 zł | Mieszkanie | 101,50 m2

  • cena: 258 646 zł
  • 2 548 za m2