Gdańsk , Strzyża

Garaż | 17 250 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Przemysław Kobiałka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-08-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z siedzibą przy , 80-126 , pokój A 68, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Wita Stwosza 81, 80-370 Gdańsk, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ Wydział III Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00212232/7.

Suma oszacowania wynosi 23 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 17 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium SA 03 11602202 0000 0001 6048 0363.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Gdańsk , Pomorskie

631 500 zł | 219,58 m2

  • cena: 631 500 zł
  • 2 876 za m2
Image things

Gdańsk , Pomorskie

30 000 zł | 18,70 m2

  • cena: 30 000 zł
  • 1 604 za m2
Image things

Gdańsk , Pomorskie

140 250 zł | 30,60 m2

  • cena: 140 250 zł
  • 4 583 za m2