Skawina , Małopolskie

Obiekt | 141 625 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-08-2019 o godz. 11:45 w budynku Sądu Rejonowego w Wieliczce z siedzibą przy Janińska 25, 32-020 Wieliczka, pokój 32, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ,Facimiech, 32-051 Skawina, dla której Sąd Wieczystoksięgowy SĄD REJONOWY SKAWINA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KR3I/00021316/3.

Opis nieruchomości:
zabudowana budynkiem działka nr 816/3 o pow. 0,24 ha

Suma oszacowania wynosi 212 438,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 141 625,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 243,80 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania [10 %], najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 67 1020 2892 0000 5202 0154 8726.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  • cena: 280 836 zł